Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 november 2018

Algemene beschouwingen 2018 D66 Culemborg

Meneer de voorzitter!
D66 is tevreden over de voorliggende begroting. Een belangrijk punt voor onze partij namelijk meedoen voor en door iedereen op terrein van onderwijs en werk zien we in voldoende mate terug in de programmabegroting.
Na een intensieve en vooral ook nieuwe exercitie van zeven partijen, zien we nu de ambitie van deze partijen goed vertaald in deze programmabegroting. Een begroting in een nieuw jasje. Gegroepeerd volgens een vijftal invalshoeken om naar de stad Culemborg te kijken. Ook is een zogenaamd democratisch accoord gesloten waarin de randvoorwaarden en de spelregels in de samenwerking tussen stad, raad en college gestalte krijgt.
D66 heeft ook naar de begroting gekeken door de bril van duurzame ontwikkeling en biodiversiteit. In onze begroting ‘Groene Stad’ geheten.
De verontrustende teruggang van plant- en diersoorten maar ook dichtbij de extreem lage waterstand van onze rivier de Lek dwingen ons tot vergaande maatregelen.
Biodiversiteit blijft overal ter wereld afnemen. Recent berichtte het WNF dat de populatie wilde dieren sinds 1970 met meer dan 60% is gedaald door menselijke oorzaak. De insectenstand in Nederland is met 70 % gedaald. We zijn de oorzaak en ook de oplossing.
Daarom is D66 actief bijvoorbeeld op het dossier Redichemse Waard. We hebben onze woordvoerder in de Tweede kamer uitgebreid voorgelicht en denken mee over landelijke vervolgstappen. We werken er naartoe dat de Redichemse Waard pilot project wordt om uit te zoeken hoe we buitenlands slib in Nederlandse putten kunnen weren.
Wachten tot anderen bv de centrale overheid iets doet is geen optie. We zullen zelf als gemeente Culemborg ook voortvarend aan de slag moeten. Als we de boel de boel laten hebben we binnenkort geen fietsbrug meer nodig maar kunnen volstaan met een 20tal stapstenen in de Lek om naan de overkant te komen!
Ambitieuze plannen zijn uitstekend maar bij alle plannen en onderzoeken is de financiële ruimte om deze plannen uit te voeren steeds een punt van aandacht. Met een blik op de septembercirculaire van onze onnavolgbare centrale overheid zullen we prioriteiten moeten stellen. We zullen onszelf als D66 en als raad moeten beheersen om niet in de waan van de dag teveel versnipperd bezig te zijn, maar ons te focussen op de meest belangrijke thema’s.

Voor D66 is niet alleen de inhoud van de begroting van belang. Maar ook het proces. Wij sturen erop aan, dat de volgende begroting wordt gemaakt – samen met de samenleving. We geloven dat als we de stad meer zeggenschap geven over hoe we het geld verdelen, we een nog betere begroting krijgen en mensen zich meer betrokken zullen voelen bij de stad en bij de besluitvorming daarover.

Naast het stellen van prioriteiten is de controle en toezicht op de uitvoering van besluiten voor ons een belangrijk punt. Bij het BOBmodel hoort ook nadrukkelijk de T van toezicht. Vaak besteden we veel tijd aan een nauwgezette besluitvorming maar blijft de wijze en tempo van uitvoering buiten de directe belangstelling van de raad. We zijn goed in plannen bedenken, maar vergaten vaak te kijken wat er van komt. Ook hier pleiten wij voor meer ‘lead’ van de raad.

D66 heeft ook een aandachtspunt dat onderbelicht blijft in deze programmabegroting namelijk de toegankelijkheid van huisartsenzorg. In mijn jeugd was er een bijna 24uurs huisartsen zorg in een toentertijdse achtuurseconomie met een duidelijke opvatting over de zondagsrust. Inmiddels leven we in een 24uurseconomie waarbij ook de zondag betrokken is. Echter de directe huisartsenzorg is juist teruggebracht tot klassieke kantoortijden een daarbuiten een post in Tiel. D66 zou in overleg met de culemborgse huisartsen willen onderzoeken wat de belemmeringen zijn voor een ruimere toegankelijkheid. In de programmabegroting vinden wij hier te weinig over terug. Daarom komen wij met een amendement gericht op een grotere prioriteit.
Tot slot voorzitter nog iets over de verbonden partijen. Omdat Culemborg te klein is om alle taken zelfstandig uit te voeren zijn samen met omringende steden gemeenschappelijke regelingen (GRen) opgericht. De invloed van de gemeenteraad op deze GRen loopt via de vertegenwoordiger in algemeen of dagelijks bestuur. Met name bij de GGD leidt deze geringe invloed op het gevoerde en te voeren beleid vaak tot wrevel bij de raad. Maar ook bij andere GRen zijn de specifieke verlangens van Culemborg onderschikt aan het algemene belang. D66 is er voorstander van om in het kader van het project ‘sterk bestuur’ ook de rol en betekenis van de GRen te betrekken. Dank voorzitter!