Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 november 2018

AMENDEMENT Programmabegroting 2019

Agendapunt 5.5 Algemene Beschouwingen Zorgzame Stad

De raad van de gemeente Culemborg in vergadering bijeen d.d. 8 november 2018

Onderwerp:

– Uitbreiding van de spreekuurtijden huisartsenzorg
Verbeteren huisartsenzorg buiten de huidige kantoortijden en hiervoor met de huisartsen verkennen van welke mogelijkheden er zijn in de avonden en weekend zijn om een kwalitatief en passend aanbod te realiseren.

Door op te nemen in de uitvoeringsplannen categorie 2 zoals die zijn voorgesteld door het college:

Een voorstel te doen om huisartsen aan te sporen om kwalitatief en passende spreekuren buiten de kantoortijden aan te bieden voor laagdrempelige en nabije huisartsenzorg in het belang van de
Maatwerkdienstverlening 18- en Maatwerkdienstverlening 18+ en hiermee deze service aan alle inwoners te gaan verbeteren.

Toelichting:
Culemborg is een bloeiende en groeiende stad. De vraag door inwoners naar huisartsenzorg is (blijvend) groot. Op dit moment is aanbod van huisartsenzorg aan kantoortijden gebonden. Inwoners zijn daardoor na 17.00 en in de weekenden aangewezen op de grootschalige Huisartsenpost in Tiel. Deze is voor veel mensen fysiek (te) ver weg.
– Het programma de Zorgzame stad wil dat de ondersteuning en zorg voor alle inwoners goed, lokaal en mensgericht geregeld is.
Het verruimen van de toegankelijkheid van huisartsen ook buiten de kantooruren is noodzakelijk om huisartsenzorg dichtbij, laagdrempelig en goed bereikbaar te laten zijn.
– De nieuwe ontwikkelingen rondom huisartsenzorg, waarbij huisartsen gevraagd wordt om een actieve inbreng om de leefstijl van hun patiënten te verbeteren, vraagt ook van de huisartsen om een heroriëntatie zodat inwoners geen drempel ervaren om in beweging te komen voor de eigen gezondheid.
– Er zijn prachtige voorbeelden in het land waarbij andere keuzes gemaakt worden en kleinschalig en lokaal wordt samengewerkt. Deze voorbeelden kunnen gebruikt worden in een verkenning van mogelijkheden van een verruiming van huisartsenzorg in Culemborg.
Daarom verzoeken wij het college, in lijn met het raadsprogramma, om op korte termijn in gesprek te gaan met huisartsen en zorgverzekeraars om ook buiten de kantoortijden laagdrempelige en kwalitatief goede huisartsenzorg te leveren. En ons 1e helft 2019 hierover te informeren.

De kosten van max 5000 euro om tot gevraagd voorstel te komen, en indien niet regulier inpasbaar in categorie 1, komen uit de reserve sociaal domein.

Namens de fractie(s) van

D66 Josefien Rooks
CU Daniel Jumelet
CvN Peter Bos
GL Mischa Peters