Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 24 oktober 2019

Gemeenteraadselen 17 oktober 2019

Nieuw Jos van Went is aan het begin van deze gemeenteraad beëdigd als raadslid. Jos heeft als commissielid al meegedraaid en is nu lid van de driekoppige D66 fractie in de raad . Hij neemt de plaats in van Huib Clarisse, die is geïnstalleerd als commissielid. Hij blijft zich inzetten voor de stad als lid van de D66 (steun)fractie.

Begroting in zicht De begroting voor 2020 komt eraan. Dat is voor de gemeenteraad een belangrijk moment: hoe verdelen we de gelden. D66 vindt dat er een goede begroting ligt. We hebben slechts enkele bestuurlijke vragen. En dit geldt ook voor de Najaarsrapportage (de actuele stand van de financiële zaken).

Hierin lezen we dat uitvoering van inkoop en aanbestedingen die lopen via het samenwerkingsverband BWB (Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe) zo’n € 28.000 duurder uitpakt dan verwacht. Kennelijk is gezamenlijk inkopen en aanbesteden minder efficiënt dan gedacht. Voor D66 rijst dan de vraag of dit juist een goed moment is, om inkoop en aanbesteding meer in eigen gemeentelijke hand te nemen. Hierdoor kan de gemeente meer sturen op de maatschappelijke en duurzaamheidsimpact in haar aanbestedingen (o.a. Right to Challenge). De portefeuillehouder (G. van Grootheest) liet weten dat de kostenoverschrijding niet ligt aan inefficiëntie en dat sturing op inkoop en aanbesteding de aandacht heeft, maar dat het niet persé in eigen hand hoeft te liggen. D66 houdt dit onderwerp in de gaten.

Experiment tijdelijke woningen De VVD kwam met een motie die de gemeente oproept om zich aan te melden voor een proef met flexwoningen. Dat zijn woningen die tijdelijk ergens staan, bijvoorbeeld containerwoningen of woonmodules in kantoren. Het is een soort noodopvang voor bijvoorbeeld mensen die net gescheiden zijn, of voor studenten. D66 was kritisch positief over de motie. We houden van experimenteren, maar daarvoor moeten wel de urgentie, menskracht en de middelen zijn. We hebben meegestemd, toen de VVD het dictum aanpaste, en het gaat om een vrijblijvende verkenning of Culemborg überhaupt mee mag doen en wat dan de consequenties zijn.

De Gelderlandfabriek Voorafgaand aan de raadsvergadering deed de directeur van de Gelderlandfabriek een oproep in de raad. De Gelderlandfabriek is een icoon in de stad. Het initiatief is opgebouwd zonder exploitatiesubsidie van de gemeente. Maar nu gaat het even niet meer. Ze hebben een bedrag nodig om de periode te overbruggen tot het businessplan compleet is en de organisatie in zijn geheel financieel onafhankelijk kan draaien als een (echte) sociale onderneming. D66 denkt graag met hen mee.

Bestemmingsplan Gelddijk D66 is positief over het raadsvoorstel om 27 huurwoningen aan de Gelddijk/Otto van Reesweg te vervangen, maar vroeg zich wel af of communicatie en burgerparticipatie voldoende is afgedekt. Ook als het gaat om de inrichting van een gezamenlijke binnentuin. Volgens de wethouder is Initiatiefnemer (Kleurrijk Wonen) hier volop mee bezig.

‘Evaluatie CV Parijsch’ D66 staat achter het onderzoek en de aanbevelingen door Twijnstra Gudde naar organisatie van de CV Parijsch. Het implementatieplan dat eruit voortkomt zit goed in elkaar. De geschiedenis (va 1995) is beslist niet altijd even fraai en tot vandaag zijn er lastige punten. Maar ook is er lering getrokken uit wat achter ons ligt en er ligt nu een implementatieplan. Nu verder en de aanbevelingen die het college wil opvolgen kritisch blijven volgen.

Luchtkwaliteit
In de discussie over de luchtkwaliteit ging veel aandacht naar hout stook en met name de aandacht die naar voorlichting moet gaan om inwoners mee te nemen in verandering. D66 sluit zich aan bij die discussie.

Regionale Energie Strategie RES Wat moet er nog aangescherpt worden in de notitie Uitgangspunten RES om tot een gezamenlijke zienswijze met de acht gemeenteraden van de regio Rivierenland te komen. Samen wordt er een Bod voorbereid. Er is veel (proces)werk verricht en er ligt een mooi conceptdocument. Voor D66 leverde deelname aan het eerste van de twee ruimte- ateliers regionale energiestrategie in het Stadhuis van Culemborg, veel nuttige informatie op. Er was ruime gelegenheid voor discussie met verschillende partners en diverse. Er ligt inmiddels veel informatie over duurzame energie en warmte met wind en zon maar tegelijkertijd ontbreekt nog het maken van heldere keuzes. Voor D66 is het belangrijk dat er samengewerkt wordt voor de opties rond energieopwekking om versnippering tegen te gaan binnen het landschap en in de regio. Culemborg heeft weinig buitengebied. We moeten samenwerken met gemeenten met meer ruimte.