Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 november 2019

Algemene beschouwingen 7 november 2019

Algemene beschouwingen 2019

Begroting is schuiven met tekorten
– De begroting is het belangrijkste instrument voor de raad om te sturen. Lastige van gemeentebegroting is dat er altijd sprake is van een tekort. Er is altijd ‘concurrentie’: het geld dat aan de ene post wordt besteed, kan niet aan het andere worden besteed. Je verdeelt het geld ‘in concurrentie’ over de posten: óf aan meer groen, óf aan meer duurzame ontwikkeling, óf aan sociaal domein, óf aan infrastructuur. Dit schuiven met het tekort is het politieke spel.

Maatschappelijke initiatieven integraal
– Bij maatschappelijke initiatieven en sociaal ondernemers ligt dat meestal anders. De euro’s die zij bijvoorbeeld besteden in een project Eikenprocessierups, waar mijn zoon mee bezig is op Agora, wordt feitelijk tegelijkertijd ook besteed aan meer biodiversiteit (want andere bestrijding van plagen en aanplant van ander groen geplant in de boomspiegel), aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (die de kasten helpen maken), aan natuureducatie (want kinderen houden het effect in de gaten), en meer naar elkaar omkijken (want we doen het samen en leren elkaar daardoor beter kennen) dus sociale samenhang, etc. Initiatiefnemers zien kansen en die worden ‘meegekoppeld’ aan het initiatief. Een euro geïnvesteerd in een maatschappelijk initiatief concurreert niet met andere doelen, maar koppelt liefst andere doelen mee. Het zijn dit soort mechanismen – deze integrale werkwijzen – waar we naar moeten zoeken, om te komen tot de transformatie in de zorg en in de energietransitie, en straks ook bij de invoering van de Omgevingswet.
– Om die reden heeft D66 bij deze begroting vooral gekeken naar de positie van maatschappelijke initiatieven en sociaal ondernemers. We komen zelf met een motie over het Odensehuis en hebben hard meegewerkt met CvN aan de motie over de Gelderlandfabriek. Om ervoor te zorgen dat de gezien en begrepen worden.

Precario voor energie
– Ander belangrijk punt voor D66 is de energietransitie. Bij deze begroting gaan we het nog niet hebben over de 6 miljoen precariogelden. Na de Kerst gaan we een overzicht maken van al onze reserves en een investeringsagenda maken. D66 Culemborg wil graag dat deze 6 miljoen precariogelden een véélvoud wordt, en een grote zwengel gaat geven aan de energietransitie. Hiermee gaan we na de begroting met de hele raad aan de slag.

Redichemse Waard hoofdrol in slib en grond debat
– We grijpen de Algemene Beschouwingen aan om ook vooruit te kijken naar de toekomst van de Redichemse Waard. D66 heeft steeds gezegd: de slibstort in de Redichemse Waard is niet alleen een gemeentelijke maar een landelijke kwestie. We hebben onze Tweede Kamerleden Rob Jetten, Jessica van Eijs en Matthijs Sienot uitgenodigd in Culemborg en ons direct bemoeid met Kamervragen en moties van hun hand. Samen met vooral hun GL en SP collega’s hebben zij hard getrokken aan strengere kaders voor het dumpen van slib en grond in diepe plassen. De Redichemse Waard is een casus geworden die vaak is genoemd en nu is betrokken in landelijk onderzoek. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet en verwachten dat er nu ruimte komt om – in het licht van de Omgevingswet – te gaan schetsen hoe we het willen hebben: minder intensieve landbouw, meer natuurbescherming en kleinschalige recreatie voor iedereen.

Spoorzone hart van de stad
– De spoorzone ligt letterlijk in het hart van de stad, en moet bijdragen aan verbinding tussen Oost en West Culemborg. In de ontwikkeling van de spoorzone ligt een grote rol voor de Gelderlandfabriek. Als de Gelderlandfabriek zich kan ontwikkelen, dan zal dat een positieve stempel drukken op het gebied. In ons raadsakkoord spraken we de hoop uit, dat het een plek (een hub, living lab) wordt voor start-ups en onderwijs en onderzoek. Maar die plekken regel je niet zomaar, die ontstaan. We steunen de motie van CvN om de Gelderlandfabriek de ruimte te geven, van harte.

Tot slot
– Er zijn nog verschillende onderwerpen waar D66 aandacht voor wil vragen de komende periode. Een onderwerp willen we niet onbenoemd laten en dat is biodiversiteit. Omdat dit beleid nog in ontwikkeling is, hebben we geen interventies bij de begroting, maar bij alle inspanningen van de gemeente, zal onze aandacht gaan naar dit thema.

– De begroting voor 2020 is evenwichtig. Het geeft ons de kans om de voorbereidingen te treffen voor een grote bezuinigingsoperatie voor het jaar 2022, als forse tekorten worden voorzien. D66 sluit zich aan bij de motie van Groen Links en CU om niet méér te bezuinigen dan noodzakelijk. Maar laten we de bezuinigingsprikkel gebruiken om de ontwikkeling naar ‘anders werken’ urgentie te geven. Onder het motto: beter samenwerken met de samenleving vinden maatschappelijke initiatieven dan in de gemeente hun samenwerkingspartner, in een gelijkwaardig samenspel.

Rinske van Noortwijk

Fractievoorzitter