Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 mei 2020

Gemeenteraadselen 28 mei 2020

KADERNOTA / BEZUINIGEN

Onderzoek SMVC FAIR PLAY

Hoe gaan we bezuinigingen en welke kaders geven we de gemeentebegroting 2020-2021 mee? Hoe reageren we op het onderzoek naar verdwijnen van de multiculturele voetbalvereniging Fair Play?
Deze grote vragen kwamen jl. week aan de orde in zowel de Commissie- als de Raadsvergadering.

Kadernota, Bezuinigingsnota en de Investeringsagenda:

Waar de komende periode het geld naar toegaat in onze stad wordt bepaald in de Kadernota, de Bezuinigingsnota en de Investeringsagenda. En Culemborg moet 3 miljoen op haar begroting gaan bezuinigen, voornamelijk vanwege de overschrijding van de zorgkosten, maar ook omdat de gemeente geen precariobelasting meer mag heffen op kabels en leidingen.
Op 3 manieren is naar de opties gekeken: 1. Ambtenaren zochten naar mogelijkheden 2. Organisaties die meer dan € 50.000 per jaar subsidie krijgen van de gemeente keken naar eigen bezuinigingsmogelijkheden 3. En de stad deed mee aan Samen Bezuinigen door gesprekken (in Saalamander en op Stadhuis), een enquête en nog online groepsgesprekken.

Wij kijken terug op een zorgvuldige afweging vooraf. In de Bezuinigingsnota zijn er vervolgens voorstellen gedaan verdeeld over 3 categorieën: 1) meest voor de hand liggend 2) liever niet, maar als het nodig is 3) in principe niet, maar als het echt misgaat hebben we geen keus
Deze categorieën werden in de media al snel op een grote hoop gegooid en gepresenteerd alsof de bijl al aan de wortels staat! En dat is niet het geval. De politiek debatteert en beslist eerst op 18 juni tijdens de Raad.

Voor D66 zijn een paar zaken cruciaal: – zo min mogelijk bezuinigen op cultuur en duurzaamheid
– zo min mogelijk kleine zichtbare bezuinigen zoals daar zijn, -geen vogels meer in de plantage, -fruitbomen minder snoeien, e.a. en wil het geld zoeken in grotere posten (categorie 2.)
– zo veel mogelijk kostenreductie en overschrijdingen in de Zorg voorkomen (maatwerkvoorzieningen 18- / 18+).

En dat laatste kan door met name het anders gaan inregelen van processen, waaronder die van de praktijkondersteuners bij de huisartsen.
D66 betreurt de verhoging van de OZB maar ziet tegelijkertijd ook dat we hiermee landelijk gezien in het midden uitkomen. En het bedrag dat dit Culemborg oplevert is bijna niet op een andere manier bijeen te brengen. Wel komt D66 met een amendement om de grote kostenpost van het Mantelzorgcompliment onder de loep te nemen (dit bedrag wordt jaarlijks niet opgemaakt). Want hiermee kan naar het idee van D66 juist budget beschikbaar komen waardoor de kleine bezuinigingen niet door hoeven te gaan. Zaken als geen vogels in de Plantage, minder snoeien fruitbomen, gladheidsbestrijding op kleine wegen en straatmeubilair (bankjes) kunnen wat ons betreft blijven bestaan. De Kadernota, Bezuinigingsnota en Investeringsagenda wordt in de Raad besproken op 18 juni 2020.

ONDERZOEK VERDWIJNEN SMVC FAIR PLAY 

Een van de beloftes in ons raadsprogramma 2018-2022 is dat er onderzoek zou komen naar het verdwijnen van de stichting multiculturele voetbal club Fair Play in de stad. Dit speelde in 2013, en twee colleges vóór het huidige!

Het uiterst zorgvuldige onderzoeksrapport legt bloot, dat het college destijds Fair Play onterecht en op meerdere momenten in een kwaad daglicht heeft gezet, de raad verkeerd heeft geïnformeerd en door toedoen van de gemeente, deze actieve voetbalclub uiteindelijk geen andere keus zag dan te stoppen. Dit soort zaken zorgen ervoor dat mensen het vertrouwen in de gemeente en de politiek verliezen. Hopelijk is er door dit onderzoek meer begrip ontstaan bij alle partijen over de werkelijke gang van zaken in al die jaren en kan het bijdragen aan heling.

Ook wij bieden excuus aan, voor het handelen van Burgemeester en Wethouders in deze periode. We danken Culemborg Centraal voor het initiatief voor het onderzoek. Het rapport is (Culemborg Centraal deed niet mee aan beraadslaging en stemming) aangenomen in de raadsvergadering.

SMVC FAIR PLAY in de toekomst                                                     

Fair Play wil weer voetballen in Culemborg en gaat haar vereniging daarvoor optuigen. De gemeente moet ervoor zorgen dat álle voetbalverenigingen van Culemborg in de gelegenheid zijn om te kunnen voetballen op wedstrijdniveau. Dat doet ze voor Focus, Vriendenschaar en voor Fair Play. De velden zijn van de gemeente, en die moeten eerlijk worden verdeeld. D66 vindt het vervelend dat de multiculturele vereniging Fair Play zo lang heeft moeten wachten op medewerking van de gemeente en stelde hierover een vraag. Maar de medewerking is nu in volle gang.

D66 wilde ook samen met ChristenUnie de portefeuillehouder meegeven, dat de gemeente niet alleen proactief moet zijn als het gaat om de veldverdeling, maar ook om accommodatie. Waarbij het initiatief aan de kant van Fair Play dient te blijven liggen! Het gaat om méér dan alleen voetballen, het is ook een stageplek, een thuisbasis. Een eigen plek is dan essentieel. De motie hieromtrent van de CU en D66 Josefien Rooks is aangehouden en komt 4 juni terug in de raad.

Er werd een motie ingediend door PvdA om € 28.000,- aan schadevergoeding te betalen aan Fair Play door de gemeente. In het onderzoeksrapport wordt dit bedrag genoemd. Als de gemeente in het krijt staat bij Fair Play, dan is vereffening goed. Daarom stemden we in met de motie. Belangrijk is wel om te vermelden, dat het niet Fair Play was, die vroeg om het geld! Het was een politieke partij die dit uit zichzelf voorstelde. Hiermee wordt zo’n schadevergoeding politiek. En D66 vindt dat uit principe niet juist. Het college en Fair Play zitten nog maar net aan tafel om zaken goed te regelen. Als raad hadden we dat proces de ruimte moeten geven en niet het initiatief naar ons toe moeten trekken. We hebben vertrouwen in de uitkomst van de gesprekken.

https://www.culemborg.nl/onderzoek-naar-opheffing-voetbalvereniging-smvc-fair-play-afgerond

Rinske van Noortwijk

Fractievoorzitter