Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 12 juni 2020

Gemeenteraadselen 4 en 11 juni 2020

Gemeenteraadselen 4 en 11 juni 2020


Zicht op de Gemeenschappelijke Regelingen (GR)

De gemeente Culemborg werkt op allerlei terreinen verregaand samen met andere gemeenten in Rivierenland en daarvoor worden Gemeenschappelijke regelingen opgetuigd (GGD, Veiligheid, Omgevingsdienst, Belasting, Bedrijfsvoering, AVRI, Archief, etc.). Er gaat erg veel geld in om, het overgrote deel (meer dan 70%) van onze begroting gaat naar GR-en. Deze GR-en hebben eigen organisaties en begrotingen en het is lastig voor de individuele gemeenteraden hier grip op te houden. Daarom zijn er onlangs raadsrapporteurs benoemd, die als een vooruitgeschoven post van de Culemborgse raad, zich verdiepen in een bepaalde GR. Tijdens de gemeenteraad lagen de zienswijzen voor op de begrotingen en jaarrekeningen van deze GR-en. Het college benadrukt in de zienswijzen dat de GR-en druk moeten voelen om (net als de gemeenten) te bezuinigen. De raad heeft aan de zienswijzen toegevoegd dat iedere GR-en moet gaan bijhouden wat de gevolgen zijn van Corona op de eigen begroting. Dit is niet alleen nodig om ons als raad voor te kunnen bereiden op de (financiële) gevolgen, maar ook om straks de discussie te voeren met het Rijk over tegemoetkomingen in verband met Corona.

AVRI – geen verkapte subsidie via papierinzameling

Al sinds vele jaren verzamelen enkele verenigingen in de regio oud papier in, waarvoor zij geld krijgen van de AVRI. Maar de AVRI kan dit zelf veel goedkoper, dat zou zelfs € 350.000, – schelen. Dat betekent dat we indirect verenigingen aan het subsidiëren zijn. Bovendien zijn het al sinds jaar en dag dezelfde verenigingen die hiermee bevoorrecht worden. Culemborg wil al heel lang van dit systeem af. Nu is in de Raad een motie aangenomen waarin wordt gesteld dat papierinzameling door verenigingen in het plus-pakket van de AVRI wordt opgenomen. Die gemeenten die het oude systeem willen behouden, dus niet voor het plus-pakket gaan, kunnen hiervoor kiezen. Culemborg is er dan vanaf! D66-er Jos van Went en raadsrapporteur AVRI, heeft meegedacht over de motie die unaniem is aangenomen. Hopelijk kan de portefeuillehouder het AB van de AVRI hiermee overtuigen. Wél is er nadrukkelijk aandacht gevraagd voor een overgangsperiode voor de verenigingen die hun inkomsten verliezen, de portefeuillehouder heeft dit toegezegd.

Kleurrijk Wonen en huurverhoging in Corona-tijd

Een aantal partijen legde de raad een motie voor om Kleurrijk Wonen te bewegen om de huren te bevriezen. Hiermee zou Kleurrijk Wonen mensen tegemoetkomen die het in deze Corona-tijd financieel lastig hebben. D66 had de volgende overwegingen: – De voorgestelde huurverhoging is heel beperkt (weth. Wichgers voor Culemborg; niet de wettelijke norm van 5,1%  maar 2,6 % inflatiecorrectie); – De Huurdersbelangen vereniging is hierbij betrokken en stemt in; – Kleurrijk Wonen zou meer dan 7 ton mislopen, terwijl grote uitgaven op haar bord liggen (bouwen en           verduurzamen); – Er zijn allerlei maatwerkvoorzieningen voor mensen voor wie de huur echt een probleem is en/of wordt (door gevolgen Corona);  – En niet alle huurders van Kleurrijk Wonen zitten in de financiële problemen. De motie is verworpen. 


Speelruimteplan – en dan nu boter bij de vis

De gemeente heeft een mooi nieuw Speelruimteplan. D66 geeft een compliment aan de ambtelijke organisatie. Er gebeurt echter weinig, als we geen geld ter beschikking stellen om het plan uit te voeren. Enkele jaren geleden is fors bezuinigd op speelruimte. D66 kiest voor het scenario dat we behouden wat we hebben en incidenteel geld ter beschikking stellen om enkele mooie maatregelen uit het nieuwe plan uit te voeren. D66 vroeg aandacht voor alternatieven voor dure speeltoestellen en het behoud van snippergroen (kleine stukjes groen dicht bij huis). Ook gaan we ervan uit dat kinderen gevraagd worden actief mee te denken en te beslissen. Het plan werd in de raad van donderdag 4 juni 2020 aangenomen.

Ruimte voor SMVC Fair Play

Na het onderzoek naar het verdwijnen van voetbalvereniging Fair Play in de stad lag het rapport met aanbevelingsvoorstel voor aan de raad op 4 juni. Het college heeft alle aanbevelingen van de onderzoekers overgenomen, Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen. Ook de motie, die is voorbereid door ChristenUnie en D66-er Josefien Rooks unaniem aangenomen. Deze roept op om SMVC Fair Play – als zij dat wil – ook ruimte te geven om eigen voorzieningen te bouwen. De velden zijn van de gemeente en zolang het beleid nu is dat iedere vereniging kan verzoeken tot een plek op de velden, zal de gemeente moeten kijken waar- en hoe dat kan worden verdeeld. Daarvoor is beslist de medewerking nodig van voetbalverenigingen Vriendenschaar en Focus. Wij snappen heel goed dat het voor hen lastige situatie is, maar wij hopen van harte dat deze verenigingen actief helpen zoeken naar kansen voor een fair speelveld in Culemborg.

Rinske van Noortwijk
Fractievoorzitter