Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 18 juni 2020

Investeren in verduurzaming maatschappelijk vastgoed

AMENDEMENT D66
Kadernota en bezuinigingen

De raad van de gemeente Culemborg in digitale online vergadering bijeen d.d. 18 juni 2020

De tekst van de kadernota 2021-2024 Thema Duurzaamheid en Groen – punt 4 op pagina 10:

“Naast onze eigen gebouwen, moeten ook de onderwijsaccommodaties verduurzaamd worden. We stellen voor om in 2021 allereerst te investeren in de Brede School Culemborg West. Hiervoor is een investering van € 750.000 benodigd om de school te verduurzamen en te zorgen voor een gezonde leeromgeving. Op langere termijn willen we ook investeren in de verduurzaming van de andere onderwijsaccommodaties. Hiervoor stellen we eveneens een eerste investering van € 750.000 voor.
Ook hier geldt dat op basis van een nadere uitwerking van de benodigde maatregelen in de komende jaren het college met nadere voorstellen naar de raad komt.”

Te wijzigen in:
“Naast onze eigen gebouwen, moeten ook de onderwijsaccommodaties verduurzaamd worden. Wij reserveren 1,5 miljoen voor de verduurzaming van Culemborgse onderwijsaccommodaties. Wij maken hiervoor een agenda, waarin wij het scholenbestand integraal beschouwen (levensduur van de gebouwen en mogelijke demografische verschuivingen) en waaruit helder wordt welke kosten door de schoolbesturen zelf worden begroot en welke door de gemeente. Het college komt met nadere voorstellen naar de raad.
We stellen voor om in 2021 allereerst te starten met het energieneutraal maken van de Brede School Culemborg West. De maatregelen die nodig zijn t.b.v. het binnenklimaat en onderhoud worden ook genomen, maar niet gefinancierd uit dit budget.”

Toelichting
• De gemeente Culemborg heeft zich een klimaatdoelstelling gesteld, namelijk om in 2040 energieneutraal te zijn. Dat betekent ook dat het maatschappelijk vastgoed, zoals scholen moet worden verduurzaamd. De gemeente heeft hierin een voorbeeldfunctie.
• Het is belangrijk om in het geval van onderwijsaccommodaties helder te krijgen in hoeverre schoolbesturen aan deze doelstelling kunnen en moeten bijdragen.
• De Brede School Culemborg West vraagt om diverse redenen om urgente investering. Hierbij gaat het echter om méér dan alleen verduurzaming, namelijk ook om verbetering van het binnenklimaat. Dit is belangrijk, maar deze investering dient bijvoorbeeld te worden gedekt uit de algemene middelen.
• Ook de andere schoolaccommodaties dienen te worden verduurzaamd. Dit vraagt integrale afweging van te nemen maatregelen. Hierin dienen diverse aspecten te worden meegewogen: regulier onderhoud, renovatie/ nieuwbouw, resterende levensduur, veranderende ruimtebehoefte/ lees functiewijziging, etc.

D66, Rinske van Noortwijk
Culemborg van Nu, Noel Bos
CDA, Marco van Zandwijk
GroenLinks, Bas de Jong