Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 22 juni 2020

Gemeenteraadselen 22 juni 2020

Kadernota: investeren en bezuinigen

Op maandagavond 22 juni hebben we in de Raad de Kadernota aangenomen. Dit is politiek een belangrijk moment. Je bepaalt de contouren voor de begroting voor volgend jaar. Iedere partij maakt een verlanglijst, welke zaken moeten meer aandacht krijgen, waar kunnen we bezuinigen.
Vooral de bezuinigingen zijn zorgvuldig voorbereid met de stad. Met avonden, enquêtes en digitale dialogen hebben we met de stad gekeken waar de rek zat. Ook de politieke partijen onderling hebben veel vooroverleg gehad. Het resultaat is ernaar: een goede Kadernota waar D66 achter kon staan.
De Raad begon op donderdag 18 juni 19:00 uur met Algemene Beschouwingen. De beraadslagingen duurden 2 avonden.

De prioriteiten van D66 in 2021
D66 gaf in de algemene beschouwingen de volgende kaders mee:
– Werken aan duurzaamheid en biodiversiteit
– Overbruggen van tegenstellingen in de samenleving
– Beschermen van kunst en cultuur

Juist in Corona-tijd is het belangrijk ook te blijven investeren in deze zaken Daarom vindt D66 het verdedigbaar om de OZB licht te verhogen. D66 riep tevens op om snel het werken met een raadsprogramma te evalueren.

De Kadernota, touwtrekken tussen belangen.
D66 Culemborg vindt dat er een goede Kadernota ligt. Toch lokte het raadsvoorstel maar liefst 18 amendementen en moties uit. Teveel om op te noemen. Sommige partijen wilden de OZB niet verhogen en kwamen met alternatieve begrotingen die veel leed zouden hebben veroorzaakt. Het zou minimaal hebben betekend: het Cultuurfonds schrappen, alle dieren in de Plantage verwijderen en bezuinigen op groen, biodiversiteit, maatschappelijk initiatief en wegonderhoud. Dit om zoals zij zeiden: ”de inwoners te ontzien”. Het zouden “nice to haves” zijn. Deze voorstellen zijn gelukkig weggestemd.

Ook de energietransitie lag onder vuur. Na debat zijn de amendementen aangepast en is nu de belangrijkste wijziging dat de duurzaamheidsagenda jaarlijks pragmatisch wordt geëvalueerd, om te zien of we op de goede weg zitten. Daar kon D66 in meegaan.

Positief was D66 over het voorstel om Linawijs nog een jaar te steunen. Dit soort integrale initiatieven zijn van belang voor een specifieke groep kinderen en hun ouders, maar vooral ook om beter te snappen waar we met de zorg heen moeten in de toekomst. Ook de motie die vroeg om extra aandacht voor de jeugdwerkeloosheid kreeg onze steun. Beide zijn aangenomen.

D66 diende zelf een motie in met Culemborg van Nu en CDA om veilig te stellen dat de 1,5 miljoen voor het energieneutraal maken van onderwijsgebouwen niet óók naar binnenklimaat en onderhoud gaat. Dat laatste moet ook gebeuren, maar moet worden gefinancierd uit een andere pot.
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx…
Daarnaast diende D66 met GroenLinks een motie in om nu de budgetten voor participatie te ontzien in de bezuinigingsronde, tot we volgend jaar afgewogen keuzes kunnen maken bij de Participatieverordening.
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx…     Beide voorstellen zijn aangenomen.

In het D66 verkiezingsprogramma hebben we de suggestie gedaan om het stadskantoor te verplaatsen, met als doel: kostenneutraal een extra impuls geven aan zowel de binnenstad als de spoorzone. Het onderzoeken van dit idee is in de Kadernota terecht gekomen. Dit stuitte op weerstand, die werd verwoord in een amendement. Ook onder onze leden riep het vragen op.
Het stadskantoor is ooit gebouwd als de Sociale Academie en technisch gezien aan z’n eind. Het kan niet verder verduurzaamd worden. Als je het verplaatst, komt mooie grond vrij voor woningbouw. Met de verkoop daarvan kan je een duurzaam kantoor bouwen in de spoorzone, die daarmee een duurzame impuls krijgt. Om te weten of dit een goed idee is, moet het een keer doorgerekend worden. Daarvoor werd in de Kadernota geld gereserveerd. Het voorstel werd helaas niet aangenomen.

D66 diende zelf en met andere partijen in totaal 3 amendementen en moties in, deze werden allen aangenomen. De Kadernota is aangenomen.

Rinske van Noortwijk
Fractievoorzitter.