Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 oktober 2020

GEMEENTERAADSELEN 1 oktober 2020

GEMEENTERAADSELEN 1 oktober 2020
De raad vergaderde donderdag weer digitaal, helaas. Deze week stonden in de commissies onder meer de Energietransitie en de APV op de agenda. In de raadsvergadering stelden we de Marktverordening vast. Lees hier wat D66 Culemborg er van vond.

ENERGIETRANSITIE vraagt om rechte rug van de raad.  – Culemborg is in 2040 100% energieneutraal, dat besloot de raad in 2018. Momenteel zitten we op slechts 7%. We zijn eigenlijk nog niet uit de startblokken. Bij de Kadernota in het voorjaar besloten we jaarlijks € 200.000,- te investeren in de transitie. Dat geld wordt vooral besteed aan het smeden van samenwerkingen met inwoners, bedrijven en organisaties. Want dat doelen halen we alleen samen. Sommige partijen vinden € 200.000,- nog teveel en de agenda te breed. D66 vraagt om een rechte rug en doorzettingskracht! We gaat in een amendement pleiten voor het inzichtelijk maken van de geldstromen die door de samenwerkingsprojecten naar Culemborg komen. Zo investeert de provincie nu al 11 miljoen in het energiezuiniger maken van Culemborgse wijken. € 200.000,- verdient zich dubbel en dwars terug. Al is de duurzaamheidswinst voor ons het meest belangrijk.

Marktverordening is goed voor de WEEKMARKT.  – Recent heeft de stichting van marktkooplui gevraagd om het beheer van de weekmarkt over te nemen. Daarvoor moest een verordening aangepast worden en vastgesteld worden door de raad. Dat was aanleiding voor een aantal winkeliers, kerk en horeca om te praten over zaken rond de dinsdagmarkt die niet lekker lopen. Zij klopten aan bij raadsleden. De punten die zij naar voren brachten zijn inmiddels opgepakt door de gemeente en het resultaat is een structureel overleg tussen markt en binnenstadondernemers. Daar worden weekmarkt en de binnenstad beter van!

Actualisatie APV.  – In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan regels waaraan we ons te houden hebben. De voorgestelde aanpassing van de APV brengt voornamelijk een aantal nieuwe regels, grotendeels in navolging op de model APV van de VNG. Een aantal regels kan op instemming rekenen van vrijwel iedereen (zoals verbod op gebruiken en aanbieden van lachgas in de openbare ruimte).
Andere regels (zoals vuurwerkverbod voor niet-aangewezen plekken, rookverbod in de uiterwaarden) geven flink wat discussie. Voor D66 is het in een aantal gevallen een afweging tussen sociale waarden borgen (door overlast te beperken) en vrijheden beperken (liever minder dan meer regels).
Afgesproken is dat in de Raadsvergadering van 15 oktober hierover zal worden gedebatteerd, en vervolgens een besluit zal worden genomen.

SAMENWERKEN met de stad. – Op 28 september hadden we een beeldvormend overleg in de Gelderlandfabriek over de manier waarop Culemborg wil samenwerken met de stad. Deze avond vloeit voort uit het Democratisch Akkoord. Het thema ligt D66 na aan het hart. We hielpen daarom mee in de voorbereiding van de avond. Belangrijke uitkomst was dat we de gereedschapskist voor raad en gemeente moeten vullen. Als we meer gaan samenwerken, moeten we ook meer manieren weten om dat handen en voeten te geven. Een werkgroep deed eerder al een voorstel voor een digitaal platform. Maar ook het meer bekwamen van ambtenaren in nieuwe vaardigheden als mediation werd genoemd.

AAV – de Algemene Afdelingsvergadering D66. – Op 24 september vond een ledenbijeenkomst plaats in de Gelderlandfabriek. De “eerste sinds corona” en was een succes! De fractie heeft teruggekoppeld over de afgelopen maanden, en er is vooruitgekeken naar de agendapunten voor de Raad in de komende maanden. Ook is de werking van het Raadsprogramma geëvalueerd. Wat gaat goed en wat kan beter? En wil D66 de verkiezingen in 2022 in met als inzet nog een raadsprogramma? Het bestuur bereidt zich voor op de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. Ook hiervoor zijn er mensen nodig, dus meld je aan als je interesse hebt. Omdat een aantal formele besluiten door de leden genomen moet worden, zoals een deelnamebesluit, organiseren we twee Algemene Afdelingsvergaderingen:

• AAV woensdag 25 november 2020, 20.00-22.00 uur  (Afdelingsreglement, Deelnamebesluit, instelling commissies en vaststellen profielen lijsttrekker en kandidaten)
• AAV woensdag 27 januari 2020, 20.00-22.00 uur (Jaarstukken, meedenken verkiezingsprogramma)

Naar gelang de ontwikkelingen van COVID-19 zijn de vergaderingen fysiek of digitaal. Dit wordt ongeveer twee weken voorafgaand aan de vergadering gecommuniceerd.

Wil je meedenken of reageren? Graag! Je kan reageren op dit bericht, of contact opnemen met fractievoorzitter Rinske Noortwijk Rinske.van.Noortwijk@raadslid.culemborg.nl of voorzitter van het bestuur Dagmar Kusters info@d66culemborg.nl.

Je bent ook van harte welkom bij de fractievergaderingen. De eerstvolgende fractievergadering vindt digitaal plaats met FaceTime op 8 oktober. We zullen het dan o.a. hebben over de uitgangspunten van WMO en Jeugd beleid. Ook staan de najaarsrapportage en de programmabegroting 2021 geagendeerd.
De agenda van de Raad en alle andere raadsinformatie kan je vinden op https://www.culemborg.nl/raadsinformatie-en-documenten en https://ris2.ibabs.eu/Culemborg.
Ook kun je via deze links de raadsvergadering digitaal / live volgen. De eerstvolgende commissie en raadsvergadering vindt plaats op donderdag 15 oktober 2020.

Rinske van Noortwijk, Fractievoorzitter.