Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 27 oktober 2020

GEMEENTERAADSELEN 27 oktober 2020

Over ruimte in regels en het Energieplan
Een nieuwe APV
Op 15 oktober vergaderde de raad over de nieuwe Algemene Politie Verordening (APV). In de APV staan veel regels die Culemborgers direct raken, over verbod op samenscholing, oplaten van feestballonnen, reclameborden, vuurwerk, roken in de uiterwaarden, etc. Er werden amendementen ingediend, om deze regels te schrappen. D66 wil het liefst zo min mogelijk regels en ging met 3 van de 4 amendementen mee.
We stemden voor de meeste van de amendementen om regels te schrappen, zoals het verbieden van roken in de uiterwaarden (peuken achterlaten is wel verboden), het verbieden van duiven oplaten, flyers achterlaten, ijsvlaktes beschadigen, en winkelwagentjes achterlaten. Voor ons zijn de regels niet de manier om te voorkomen dat het gebeurt. De amendementen werden aangenomen.
D66 stemde ook vóór het amendement om softdrugsgebruik in de openbare ruimte niet te verbieden. Door dit met de APV te verbieden, zullen jongeren uit het zicht van jongerenwerkers verdwijnen. Helaas kreeg dit amendement geen meerderheid.
Wel was er een meerderheid voor nieuwe regels rond vuurwerk. Een amendement wilde dit verhinderen. Hoewel de burgemeester aangaf dat nieuwe APV-regels geen invloed zullen hebben op de komende jaarwisseling, is er nu al wel voorgesorteerd op een ander beleid. D66 vond de manier waarop dit ging (via de APV in plaats van een debat) niet netjes . Maar omdat vuurwerk dermate veel vervuiling, dierenleed en overlast veroorzaakt, stemde D66 toch tegen het amendement. Het amendement werd verworpen.

– Programma Energietransitie – stapsgewijs naar energieneutraal
Het Energieprogramma werd doorgeschoven naar dinsdag 27 oktober. D66 staat achter dit programma. De doelstelling is zo groot, dat we die alleen halen door samenwerking. Communicatie is daarom erg belangrijk. De gemeente moet opportunistisch meebewegen met mensen en organisaties die in actie komen met energieprojecten. Je kunt niet precies voorspellen wáár het gaat bewegen en daarom moeten wij als raad in dit geval ook niet teveel inhoudelijk sturen. Er werden 2 amendementen ingediend die vooral accenten verschoven of ruimte vergrootten voor interpretatie. D66 stemde mee met een amendement om de positie van waterstof in de energietransitie meer in het zicht te zetten en tekende mee met het amendement om houtige biomassa geen rol te geven in de warmtevoorziening strategie. Ook het regelen van een integraal ‘fonds’ (mag ook een reserve zijn) voor energietransitie vonden wij een goed idee.

-Vervolg op de Buurtzorg bijeenkomst
D66 organiseerde op 14 oktober een verdiepend gesprek met Johan Rijcken over de princiepjes achter Buurtzorg en wat dit voor Culemborg zou betekenen. D66 heeft aan de wethouder gevraagd om een tussenstap, voordat de beleidsnota WMO Jeugd voorgelegd wordt aan de raad. Onze inschatting is dat we nog te weinig weten welke onderwerpen de partijen willen terugzien in deze nota. In de zogenaamde werksessie hebben we niet genoeg kaders mee kunnen geven. Er komt nu een gesprek waarin D66 de aanpak van de Wijkteams op tafel zal leggen.

– Begroting 2021 waar gaat het geld heen volgend jaar
Op 4 november bespreken we de begroting voor het komend jaar, een belangrijk moment. Alle partijen houden een Algemene Beschouwing waaruit blijkt waar voor hen de accenten liggen. De vergadering begint om 16.00 uur.
Mee denken en doen
Wil je meedenken of reageren? Graag! Je kan reageren op deze mail, of contact opnemen met fractievoorzitter Rinske Noortwijk Rinske.van.Noortwijk@raadslid.culemborg.nl of voorzitter van het bestuur Dagmar Kusters info@d66culemborg.nl.

Je bent ook van harte welkom bij de fractievergaderingen. De eerstvolgende fractievergadering vindt plaats op 12 november en vervolgens op 26 november. We zullen het dan o.a. hebben over beleidsplan Wmo/Jeugd, cultuurvisie, Werkzaak en GVVP. De agenda van de Raad en alle andere raadsinformatie kan je vinden op https://www.culemborg.nl/raadsinformatie-en-documenten en https://ris2.ibabs.eu/Culemborg. Via deze links kan je de raadsvergadering ook digitaal live volgen. De eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op 5 november 2020. De begroting en de najaarsrapportage staan geagendeerd.