Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 5 november 2020

Algemene Beschouwingen 5 november 2020

Algemene Beschouwingen D66 Culemborg

Geachte voorzitter,

D66 is tevreden over deze sluitende begroting en eerder gaven we deze kaders mee:   

• Werken aan duurzaamheid en biodiversiteit
• Overbruggen van tegenstellingen in de samenleving
• Beschermen van kunst en cultuur
En juist in deze ingewikkelde Corona-tijd is het belangrijk hierin te blijven investeren. En dat doet het college in deze begroting! Wij dienen dan ook geen moties of amendementen in.

Voor verduurzaming van de stad is een investeringsagenda met geld opgesteld. In 2018 besloot de Raad dat Culemborg in 2040 100% energieneutraal is. We zitten nu op 7% en zijn dus nog maar net uit de startblokken! In deze investeringsagenda wordt o.a. geld gereserveerd voor de energietransitie; de verduurzaming gemeentelijke panden en onderwijsaccommodaties en er is geld voor de versterking van de biodiversiteit. Hulde!

Tevreden zijn wij dat Cultuur buiten schot bleef in de bezuinigingsronde, en in deze begroting overeind blijft! We wachten op de bespreking van de Cultuurvisie.
D66 realiseert zich zeer goed dat veel Culemborgers in deze corona-tijd in zwaar weer zitten, zaken als groen en cultuur lijken dan echt even minder belangrijk. Zeer beslist is er een vangnet nodig voor mensen die het moeilijk hebben. Maar tegelijkertijd is juist in moeilijke tijden blijven investeren in wat ons voedt en blij maakt nodig, verschraalt en verhardt de stad en dat komt ons beslist duurder te staan.
De cultuursector hoort efficiënt met het gemeenschapsgeld om te gaan. Bij de bespreking van Cultuurvisie en subsidiebeleid stellen wij dan ook vragen over het onderling samenwerken van instellingen en het beperken van overhead. D66 is kritisch over de rol van de cultuurmakelaar.
Voor nu zijn we benieuwd naar de toegezegde cultuur-coronagelden, zijn deze ook geoormerkt voor cultuur?

De consequenties van corona in het onderwijs, en met name voor de jeugd van Culemborg baart ons zorgen. Aangetoond is dat kinderen achterstanden oplopen door grote verschillen in thuis-onderwijs. D66 ziet dat onderwijsinstellingen er alles aan doen om deze achterstanden te voorkomen. Wij vragen ook van het college dit te doen, en verwacht dat deze voorspoedig met voorstellen komt, indien daar aanleiding toe is.

Samenwerken met de stad blijft voor D66 belangrijk, en dat niet slechts op de inhoud van de begroting maar ook voor het proces! Wij sturen eropaan dat een begroting, -feitelijk al die plannen die we maken-, daadwerkelijk met de samenleving worden gemaakt. Wij geloven als we de stad meer zeggenschap geven over hoe we het geld verdelen, we een nog betere begroting krijgen en bovendien mensen zich nog meer betrokken gaan voelen bij de stad. Deze raad en dit college sturen niet alleen, maar laten daadwerkelijk zien dat zij mensen in de stad belangrijk vinden. We werken samen in een raadsprogramma en om de bezuinigingen te realiseren is de hele stad betrokken! Een participatietraject waarin Culemborg een voorbeeld vormt in het land. D66 is hier bijzonder trots op!

D66 en vertrouwen geven; een euro geïnvesteerd in maatschappelijk initiatief concurreert niet met andere doelen, maar neemt het liefst anderen mee op een andere weg! Het zijn deze integrale werkwijzen, die leiden tot de noodzakelijke transformatie in de zorg en de energieagenda. En D66 let in de begroting op deze maatschappelijk initiatieven en nieuwe manieren van werken. Graag geven wij mensen het vertrouwen om te doen, waar zij goed in zijn. Vertrouwen doet bloeien!

En om de Wmo en Jeugdzorg te verbeteren, en bovenal de kosten te beheersen, vinden wij het belangrijk dat deze minder bureaucratisch en minder ‘over-georganiseerd’ zijn. Professionals, mensen die daadwerkelijk zorg verlenen, genieten ons vertrouwen. En wij vertrouwen erop dat ideeën vanuit de Buurtzorg meegenomen worden in de nieuwe aanpak sociale wijkteams. In het traject Beleidsplan Wmo/Jeugd, kijkt D66 kritisch naar de extra gelden die in deze begroting zijn opgenomen voor overhead.

De GGD zet een deel van haar medewerkers in voor het bron en contactonderzoek corona. De dienstverlening op het voortgezet onderwijs hapert daardoor en ook de beschikbaarheid als laagdrempelig aanspreekpunt voor scholen, ouders en zorgteams, baart ons zorgen. Wij vragen ons af welk effect dit heeft op jongeren en op het budget?

Verheugd constateert D66 dat het college de verwijzingen van de 18- en 18+ jeugd door de huisartsen daadkrachtig poogt aan te pakken. Van de pilot die in januari 2021 start, verwachten wij dan ook snel resultaten. Als deze pilot mislukt volgen er drastische maatregelen om de fors opgelopen kosten bij de jeugdzorg te kunnen gaan beheersen.

Vertrouwen speelt ook een rol bij het Odensehuis. Een jaar geleden alweer diende D66 een motie in om het Odensehuis met een eenmalige subsidie het vertrouwen te geven om iets moois te doen in de stad. Zij staan voor een nieuwe aanpak in de zorg en hieraan was een onderzoek naar die meerwaarde gekoppeld. Wij zijn zeer benieuwd naar deze stand van zaken?
Want waar D66 enerzijds veel vertrouwen wil geven aan maatschappelijke initiatieven, moeten we ook liefdevol kunnen loslaten indien zij toch niet blijken dat te leveren, wat vooraf gedacht was.

Tot zover de begroting, voorlopig hebben we met elkaar genoeg plannen. Nu kijken we vooral naar uitvoering. Want D66 is overtuigd dat vooral daarvan de stad en haar inwoners, rijker en mooier worden!

Dank u wel

Namens de fractie D66 Culemborg
Josefien Rooks, raadslid.