Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 19 november 2020

GEMEENTERAADSELEN 19 november 2020

Commissievergaderingen
In een commissievergadering stellen raadsleden bestuurlijke vragen over agendapunten aan het college. Er worden nog geen besluiten genomen, dat gebeurt in latere een Raadsvergadering. Er waren twee commissievergaderingen.

Gemeentelijke verkeer en vervoer plan (GVVP)
Vijf insprekers hebben hun mening aan de Raad gegeven over het GVVP. Vanwege een technische storing lukte het niet om de raadsleden ook aan het woord te laten. Op 3 december gaat de commissievergadering verder en zal D66 ook een standpunt uiten. Dat standpunt hangt mede af van zienswijzen in de vergadering. Voorlopig staat D66 positief tegenover het GVVP, en met name het verbeteren van fietsverbindingen. Er zijn wel vragen over de onderbouwing en noodzaak van sommige maatregelen.

Beleidsplan Jeugd/WMO
Door verschillende partijen werden complimenten gemaakt voor het vele werk aan de beleidsnotitie, maar er werden ook veel kritische vragen gesteld. De belangrijkste punten voor D66 zijn dat we meer ruimte willen geven aan professionals in het wijkteam, en dat we een bezuiniging willen realiseren. Doordat grote bestaande zorgaanbieders veel overheadkosten hebben, komt geld dat bedoeld is voor zorgactiviteiten indirect op een andere plek terecht: bij de organisatie, coördinatoren, managers en toezichthouders. Overhead schrappen betekent kostenbesparing. Als overhead en organisatie geschrapt worden, houdt je alleen professionals over. In een zelfsturend team werken professionals uit eigen verantwoordelijkheid en worden zij voortdurend (bij-)geschoold. Naast de beleidsnotitie Jeugd/Wmo lag er ook een transformatieagenda. Dit document heeft de wethouder ingetrokken. Op datum debatteert de Raad over het beleidsdocument.

De Raad
Aansluiten vond een Raadsvergadering plaats.

Ontslag commissielid D66
De fractie wil Yme Jan Bosma bedanken voor jarenlange ondersteuning! Hij blijft actief, maar in een andere rol dan die van commissielid.

Zienswijze Bestuursrapportage 2020 Werkzaak
D66 sloot zich aan bij de door andere fracties geuite complimenten over de bestuursrapportage. Deze was zowel inhoudelijk (aantallen, bijstandsgerechtigden) als financieel positief. Ondanks corona doet Werkzaak het in 2020 goed. Reden voor tompoucen van de Raad aan Werkzaak!

Ontmoetingscentrum Bon Vie
Ook de ultieme poging om met een onafhankelijke procesbegeleider om tot afsprakentussen partijen te komen is helaas mislukt. Daarmee houdt de huidige situatie, waarin Stichting de Proeftuin en ELK Welzijn samenwerken, op te bestaan. De Gemeenteraad hecht unaniem aan het mogelijk blijven maken van ontmoeten in Culemborg West, ook in Bon Vie. D66 heeft de motie van de PvdA hierover van harte gesteund.

Mee denken en doen
Wil je meedenken of reageren? Graag! Je kan reageren op deze mail, of contact opnemen met de fractie via josefienrooks@gmail.com /raadslid of de voorzitter van het bestuur via info@d66culemborg.nl.

Je bent ook van harte welkom bij de fractievergaderingen. De eerstvolgende fractievergadering vindt digitaal plaats op donderdag 26 november. We zullen het dan o.a. hebben over Windpark Windwinning, het raadsvoorstel Samen werken aan een stevige lokale basis, doen wat nodig is, en de voorbereiding op de cultuurvisie. De agenda van de Raad en alle andere raadsinformatie kan je vinden op https://www.culemborg.nl/raadsinformatie-en-documenten en https://ris2.ibabs.eu/Culemborg. Via deze links kan je de raadsvergadering ook digitaal live volgen. De eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op donderdag 3 december 2020.