Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 26 april 2021

Zicht op Fietsbrug Culemborg-Houten?

Actueel: Statenvergadering Gelderland 28 april 2020

De motie voor verkenning van Snelfietsroutes, zie hieronder is met steun van CDA, CU, GL, PvdD en D66 aangenomen.

Op uitnodiging van de Fietsersbond heeft Rita Braam, statenlid Gelderland op 21 april een digitaal werkbezoek georganiseerd met leden van Fietsersbonden Culemborg, West Betuwe en Houten-Utrecht en met verschillende raads- en statenleden D66 vanuit Utrecht en het Rivierenland. Doel, de voortgang van de snelfietsroute, of doorgaande fietsroute Den Bosch- Utrecht, over de provinciegrens heen met prioriteit te agenderen. Het was een goed overleg en plezierig om elkaar rondom dit onderwerp weer eens te ontmoeten. Want we willen de vaart erin houden en de noodzaak dat dit onderwerp in de provincies aan de orde komt is daarbij beslist belangrijk.

De D66 fractie Gelderland heeft voor de aanstaande Statenvergadering een motie ingediend bij haar griffie. Deze motie wordt ingediend bij het agendapunt van Kadernota MTR (midterm review), waar de plannen voor de aankomende 2 jaren zullen worden besproken. Woensdag einde middag 28 april verwachten we de uitkomst.

D66 Culemborg is blij met deze voortvarendheid van Rita Braam en zegt op voorhand dank voor het prettige en ook nuttige werkbezoek.

En hierbij de Motie (art. 33 Reglement van Orde)

Titel: Start verkenningen vier nieuwe snelfietsroutes
Provinciale Staten van Gelderland, in vergadering bijeen op 28 april 2021,
Gehoord de beraadslagingen,

Constaterende dat:
• Provincie Gelderland bekend staat als een fietsprovincie en daarin veel heeft geïnvesteerd
• In het stedelijk gebied Arnhem-Nijmegen en noorden van Gelderland er grote vorderingen zijn gemaakt met aanleg van snelfietsroutes.
• Snelfietsroutes belangrijk zijn om de doelen uit de mobiliteitsvisie te halen, specifiek de doelstelling om 35 % van alle reisbewegingen in Gelderland om te buigen naar de fiets.
• Provincie Gelderland veel rivieren als grens heeft met naastgelegen provincies, waarover er continu reisbewegingen zijn voor onderwijs, werk of vrije tijd, vooral in Rivierenland met de hoogst geprognotiseerde groei in werkgelegenheid van 13% tot 2030 en een lage bevolkingsgroei van 4%.
• In de kadernota geconstateerd staat dat in Gelderland mobiliteit voor bijna een derde deel bijdraagt aan de totale CO2-uitstoot.
• In de kadernota als stand van zaken wordt gemeld dat er ‘op dit moment helaas nog sprake is van een stijging van de mobiliteitsgerelateerde CO2-uitstoot’.
• GS aangeeft ‘de komende 2 jaar de mobiliteitsvisie uit te voeren’.

Overwegende dat:
• Voor het behalen van de klimaatdoelstelling 55% CO2-reductie het van het grootste belang is investeringen te doen in snelfietsroutes om het doel van 35% verplaatsingen per fiets te behalen.
• De beschikbare investeringsmiddelen voor snelfietsroutes naar 0 Euro tenderen, zodra de huidige plannen zijn uitgevoerd.
• Er in definitiekader hoofdfietsnetwerk de volgende potentiële snelle fietsroutes opgenomen zijn: Culemborg-Houten, Geldermalsen-Tiel-Ochten-Rhenen, Epe-Hattem en Wijchen-Oss voor ca. 100 mln euro investeringen in 100 kilometer snelfietsroutes, de meesten ook voor goede (brug)verbindingen over de rivieren.
• De A2/A27-as tussen Den Bosch en Utrecht van groot belang is om een fietsalternatief te hebben als bijdrage aan CO2-reductie èn om kostbare snelwegverbreding tegen te gaan.
• Ook de stuwen bij Maurik en Alphen mogelijk als fietsroute onderzocht kunnen worden.
• Het nationale Groeifonds middelen beschikbaar heeft voor additionele investeringen in infrastructuur en deze en verdere opties verkend dienen te worden.
• Meer fietsen bijdraagt aan ieders gezondheid in en na de covid-pandemie, betaalbaar is én voor het behalen van klimaatdoelen essentieel is
• De fietsafstand tussen 15 en 35 kilometer hiermee kan veranderen in een fietsafstand.

Verzoekt het college van GS:
• De vier potentiële snelle fietsroutes Culemborg-Houten, Geldermalsen-Tiel-Ochten-Rhenen, Epe-Hattem en Wijchen-Oss op te nemen in de MTR 2021 onder economie en mobiliteit.
• Te starten met verkenningen uitvoeren voor de vier bovenstaande snelle routes, ook met provincies Utrecht en Brabant, en deze routes in de meerjarenplanning op te nemen bij begroting 2022 om daarmee parallel financiële fondsen te kunnen verkennen.

en gaan over tot de orde van de dag.

Rita Braam  D66, Gerrit Averesch  SGP, Marcel Bruins 50Plus.