Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 25 mei 2021

Gemeenteraadselen 20 mei 2021

Op dinsdag 18 mei en donderdag 20 mei waren er commissie- en raadsbijeenkomsten. Deze vergaderingen vinden deels fysiek en deels digitaal plaats. In deze “Gemeenteraadselen” informeren wij je over de inbreng van D66.

Commissie vergaderingen: 

Nieuwbouw Taqwa moskee   De vereniging Taqwa heeft haar nieuwbouwplannen gereed voor huisvesting van o.a. een moskee op de plek van het voormalig zwembad op de hoek Rijksstraatweg – Multatulilaan. Om dit proces vaart te geven wordt instemming voor een coördinatieregeling gevraagd om de bestemmingswijziging en omgevingsvergunning gelijktijdig te behandelen. Het wordt dan een procedure van ca. 6 maanden alvorens de spade de grond in kan. Nadeel is dat bij vernietiging van een van de besluiten door de Raad van State het hele plan niet doorgaat. Wij staan positief tegenover samenvoegen. Het enthousiast bestuur van de Taqwa moskee heeft in de recente periode hard gewerkt om deze wens voor nieuwbouw te kunnen verwezenlijken. En met een uitgebreid communicatieplan zijn de omgeving, de stad en de raads- en collegeleden geïnformeerd.

Regioplan Beschermd Wonen – Maatschappelijke Opvang  Vanaf 2022 decentraliseert het Rijk taken op Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang (2026). Inwoners met een psychische kwetsbaarheid worden vaker ambulant begeleid, zij wonen dan in een eigen woning met ondersteuning in plaats van verblijven in een 24 uurs intramurale voorziening. Dit betekent afschalen Beschermd Wonen en een beweging naar Beschermd Thuis. Hierbij is samenwerking in de regio nodig zodat voorzieningen effectief en efficiënt in te zetten zijn (de ene gemeente heeft wel voorziening en de andere niet) en dat de financiering van zorg en de centrale toegang wordt georganiseerd. Belangrijk is het woningaanbod per gemeente voor uitstromen en waar zorgt dit voor een aanzuigende werking. Om deze taken, verantwoordelijkheden en kosten te organiseren is er een centrumregeling met een dienstverleningsovereenkomst. In Gelderland zuid spreken we over regio Rivierenland (met Culemborg) en de regio Nijmegen. Met “Samen dichtbij” uit 2017 is het vertrekpunt gemarkeerd om zorg waar mogelijk meer lokaal en bij mensen thuis te organiseren met gerichtheid op herstel en uitstroom. Het stuk is een hamerstuk voor de Raadsvergadering van 3 juni.

Voorjaarsrapportage In de voorjaarsrapportage informeert het college de raad over de uitputting van de begroting van het lopende jaar. Ook gaat de rapportage in op de realisatie van bezuinigingen en de investeringsagenda. Dit jaar is er een apart hoofdstuk over de financiële gevolgen van de coronacrisis. D66 stelde o.a. vragen over het samenvoegen van werkplekken voor het sociale wijkteam en een vinger aan de pols voor de extra instroom in de Jeugdzorg. Heeft de uitbreiding van formatie voor jeugd bij ElkWelzijn daar mee te maken? De voorjaarsrapportage is erg positief over het thema zorgzame stad. Onlangs heeft de Rekenkamer hier juist een kritisch geluid over laten horen. Hoe verhoudt zich dit tot elkaar? Door tijdgebrek beantwoordt de wethouder deze vragen op het sociaal domein schriftelijk. Op verzoek van D66 heeft de burgemeester uitgelegd hoe er gewerkt wordt aan de wijk Schoolhof West. Op 21 juni vindt er een beeldvormende raad plaats over deze wijkaanpak.

Definitief bod RES  Alle 7 gemeenten in de RES regio Rivierenland hebben intussen bepaald wat hun bijdrage kan zijn aan de versie 1.0 van de Regionale EnergieStrategie met wind- en zonne-energie. De Culemborgse bijdrage is in de raadsvergadering van 6 april verlaagd naar 0,09 TWh (vanaf het concept van 0,122 TWh). Het totaal van de 7 gemeenten is daarmee uitgekomen op 1,2 TWh, als bijdrage aan de landelijke doelstelling van 35 TWh in 2030. Het raadsvoorstel is bedoeld om de Culemborgse raad te laten instemmen met het indienen van het regionale bod van 1,2 TWh. De uitkomst van de commissievergadering was dat het als bespreekstuk naar de raad kan, waarbij er nog amendementen te verwachten zijn.

Raadsvergadering

Installeren commissielid D66: Rard Metz  Er is een nieuwe commissielid geïnstalleerd voor D66 in Culemborg! Rard Metz stelt zich graag aan je voor. Dat doe ik met plezier: Geboren als Erard Johan Metz, kortweg Rard in december 1962 in Hamersveld, nu Leusden. Mijn vrouw en ik wonen, na zes jaar in Deventer te hebben gewoond, weer in Culemborg sinds januari 2019. In Deventer is het politieke vuur bij mij definitief ontstoken. We zijn terug in ons geliefde rivierenland waar we in 1998 waren neergestreken. We hebben in die periode bijna zes jaar in Culemborg gewoond en negen jaar in Beusichem. Onze zoon en dochter hebben in die periode de middelbare school afgemaakt en wonen op zichzelf. Ik werk bij Koninklijke Metaalunie, een werkgeversorganisatie voor de MKB metaal, en begeef me voor mijn werk vaak op snijvlak tussen overheid en bedrijfsleven. Hiernaast heb ik nog hobby’s zoals (zee-)zeilen met onze boot, roeien op de rivier en zingend muziek maken. Er liggen flinke uitdagingen voor Culemborg klaar zoals verduurzaming, energietransitie, gelijke kansen, leven lang ontwikkelen en, natuurlijk de woningbouwopgave. Grote thema’s die we vooral in de stad met elkaar moeten oplossen. Ik heb er zin in!

Toekomst restaurant Op de Haven  De raad bespreekt de toekomst van restaurant Op de Haven. Het restaurant staat al geruime tijd leeg. De SJHC heeft een voorkeursrecht voor de pacht van het restaurant. Ze maken geen gebruik van dit recht. Nu kan de gemeente het pand op de vrije markt aanbieden. De gemeente stelt dezelfde voorwaarden aan de pacht/koop op de vrije markt als aan SJHC zijn aangeboden. Daarnaast stelt het College de voorwaarde dat een nieuwe eigenaar of exploitant moet samen werken met SJHC. Aan de Raad wordt gevraagd hiermee akkoord te gaan. Er is een amendement besproken waarin extra randvoorwaarden voor de verkoop worden voorgesteld: onderbouw hoe en op welke wijze de potentiële koper en exploitant gaan voldoen aan de randvoorwaarden die de raad stelt. Volgens D66 heeft het college voldoende randvoorwaarden gesteld. Extra randvoorwaarden maken de verkoop voor de gemeente en potentiële kopers en exploitanten moeilijker. Dit kan voor vertraging zorgen waardoor er deze zomer geen restaurant in de haven is. Het is belangrijk dat de verkoop op zijn minst budgetneutraal plaatsvindt. Daarom stemde D66 tegen het amendement, en voor het raadsvoorstel. Het amendement is verworpen met 9 stemmen voor en 10 stemmen tegen. Het raadsvoorstel is aangenomen.

Rekenkameronderzoek Grip op Sociaal Domein  We schreven het hierboven (Voorjaarsrapportage) al: De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar grip op de kosten van het sociaal domein in de Gemeente Culemborg. De Rekenkamer is kritisch concludeert dat de gemeente belangrijke stappen heeft gezet naar meer grip, maar dat er ook nog veel moet gebeuren. De Rekenkamer doet drie aanbevelingen: 1) stel duidelijke onderbouwde beleidsdoelstellingen met prioritering en planning, 2) versterk de rol van de businesscontroller en investeer in een dashboard, en 3) verbeter de informatievoorziening aan de raad. In de commissievergadering met leden rekenkamer en de portefeuillehouder stond de bestuurlijke reactie met voorzichtige antwoorden op de aanbevelingen centraal.  VVD en D66 dienden een motie in waarin het college wordt verzocht voor 20 juni een uitvoeringsplanning voor alle aanbevelingen van de Rekenkamer (en eerdere onderzoeken) met harde datums en concrete resultaten. Het college wordt opgeroepen prioriteit te geven aan concretiseren en meetbaar maken van beleidsdoestellingen uit het investeringsbudget transformatie-agenda sociaal domein en de raad hierover te informeren. De gehele raad stemde voor deze motie na een kleine tekst aanpassing en ook is de leverdatum naar 31 augustus verschoven. Het raadsvoorstel is unaniem aangenomen.

Motie van bloesem tot vrucht  Een motie van de VVD om het initiatief “pluk de stad” extra leven in te blazen met een QR code en hier de schooljeugd in te betrekken is unaniem aangenomen. Dit nadat wethouder Reus vertelde dat hier al aan gewerkt wordt vanuit het Groenbeleid. Doel is het openbare karakter pluklocaties en boomgaarden in kaart te brengen met het type fruit. D66 is blij dat de jeugd erin wordt betrokken en hoopt dat dit een ook een bijdrage is aan “gezonder eten”.

Mee denken en doen  Wil je meedenken of reageren? Graag! Je kan reageren op deze mail. Je bent ook van harte welkom bij de fractievergaderingen. De eerstvolgende fractievergadering vindt digitaal plaats op 27 mei 2021 om 20:00 uur in de Schutterszaal van het Stadhuis. We zullen het dan o.a. hebben over begrotingen en jaarrekeningen van regionale voorzieningen zoals de AVRI en de GGD.  En ook staat de voorbereiding van detailhandel, evenementen en horeca op de agenda.                                                                                                                                            De agenda van de Raad en alle andere raadsinformatie kan je vinden op: https://www.culemborg.nl/raadsinformatie-en-documenten en https://ris2.ibabs.eu/Culemborg Via deze links kan je de raadsvergadering ook digitaal live volgen. De eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op 3 juni 2021.

Fractie D66 Culemborg