Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 12 juni 2021

Gemeenteraadselen 3- en 10 juni 2021

Op donderdag 3 en 10 juni waren er commissie- en raadsvergaderingen en we informeren jullie graag over onze inbreng. De vergaderingen in de Stadszaal zijn weer fysiek. Dit kan gelukkig weer. In de Schutterszaal, de ander ruimte voor commissievergaderingen, lukt het nog niet. Deze is te klein om de voorschriften goed te kunnen naleven en blijven we digitaal vergaderen.

 

Uit Commissies:

Begroting en Jaarrekening GR 

Jaarlijks moet van alle GR’ en (Gemeenschappelijke Regelingen) de begroting en de jaarrekening door de Raad worden goedgekeurd. Om de ontwikkelingen van de afzonderlijke GR goed te kunnen volgen zijn er raadsrapporteurs aangesteld. Niet iedere GR heeft deze maar waar wel actief, koppelen zij terug in de commissie over de bevindingen. De Raadsrapporteurs leveren een bijdrage aan de totstandkoming van de zienswijzen. Over alle 11 GR’ en heeft nadere afstemming en toelichting plaatsgevonden. We kennen: Recreatieschap NLW, Omgevingsdienst, Breedband, Archief, Belasting, Werkzaak, GGD, AVRI, Veiligheid, Bedrijfsvoering en regio Rivierenland. Vanuit de besprekingen is geconcludeerd dat de AVRI voor debat naar de Raad gaat, de andere GR’ en worden als hamerstuk geagendeerd.

Raadsvoorstel Detailhandels-, horeca- en evenementenvisies 

In het raadsprogramma Culemborg 2018-2022 is bij Ondernemende stad het verzoek  opgenomen om het detailhandels-, horeca en evenementenbeleid te vernieuwen op basis van een participatietraject. Dit traject is in 2019 doorlopen onder begeleiding van bureau Seinpost. De resultaten van de participatie in combinatie met een marktanalyse zijn door Seinpost verwoord in drie visiedocumenten. De gevolgen van de coronacrisis zijn naderhand nog meegenomen maar leiden niet tot grote veranderingen in de visies. De visie(s) spreken ons aan. Er wordt een duidelijke keuze gemaakt naar de binnenstad als kerngebied en een overgangszone. Voor de detailhandel maar ook voor horeca- en  evenementen beleid geldt, beter een compact gebied waar reuring is dan te streven naar een groot gebied met een aanbod. Door Corona is voor de detailhandel de ontwikkeling van online shopping versneld, het is beter daar in mee te gaan en te kiezen voor een meer compacte binnenstad met een fijne beleving. D66 is tevreden over de samenhang die in de drie afzonderlijke visies is aangebracht; een leuk evenement hangt samen met prima horeca. Winkelen met leuke verassende evenementen is nóg leuker met een fijne horecavoorziening. Die samenhang is goed aangebracht in de visies waarbij sprake was van een goed participatietraject. Wel had D66 nog vragen over het gevolg van het concentreren van de detailhandel en het ontstaan van leegstand aan de randen van deze gebieden. In hoeverre zijn er maatregelen voorzien om de eigenaren van de gebouwen te stimuleren om de panden anders in te zetten? D66 noemde hier leegstandbelasting! En wij vroegen ons af of bij het realiseren van de visie er nog ruimte blijft voor burgerparticipatie. Want laat ook vooral leuke ideeën uit de inwoners zelf komen! In de antwoorden werd duidelijk dat er voorzien wordt in beleid om de stad aantrekkelijk te houden en huiseigenaren te ondersteunen bij de transitie. En bij de vraag burgerparticipatie blijkt dat dit voornamelijk geldt voor het evenementenbeleid. D66 blijft zich inzetten om ook voor horeca en detailhandel ruimte te maken voor inbreng van goede ideeën vanuit de stad.  Uiteraard zullen we de vinger aan de pols houden of dit beleid werkt.

Uit Raadsvergadering: 

Tijdens de Raad van 3 juni zijn de raadsvoorstellen Beschermd Wonen, Verenigingsgebouw Taqwa en SOK cv Parijsch als hamerstuk vastgesteld. (Zie raadselen van 20 mei voor toelichting op deze onderwerpen.)

Over de Voorjaarsrapportage is nog aanvullend op de eerdere commissie, en een aantal technische vragen, gesproken en uiteindelijk met een meerderheid voor, vastgesteld. Het Parkeerbeleid stationsomgeving en het Raadsvoorstel RES konden ook op een meerderheid rekenen bij de besluitvorming en ook wij waren positief. Bij de bespreking RES heeft het amendement VVD over wijzigen van het definitieve bod het niet gehaald. De twee moties van resp. GL, CDA en CvN over -regionaal beleid zon op dak en – wijkgerichte opslag, konden wel op onze steun rekenen. De motie Vreemd aan de agenda van de VVD over debat kernenergie in Culemborg is verworpen. Wat ons betreft past dit onderwerp evt. op een landelijk agenda in de toekomst maar is vooralsnog de gemeente of de provincie niet de plek voor een debat hierover.

Mee denken en doen 

Wil je meedenken of reageren? Graag! Je kan reageren op deze mail. Je bent ook van harte welkom bij de fractievergaderingen en de eerstvolgende vindt plaats op 24 juni om 20 uur in de Schutterszaal / Stadhuis op de markt. We zullen dan Jaarrekening en Kadernota, Bodemkwaliteitskaart en bodembeheer maar ook de Wijkaanpak Schoolhof, de Stationsomgeving, e.a. agenderen. De eerstvolgende commissievergadering is op 17 juni alsook de Raadsvergadering. De agenda van de Raad en alle andere raadsinformatie kan je vinden op: https://www.culemborg.nl/raadsinformatie-en-documenten en https://ris2.ibabs.eu/Culemborg.

Via deze links kan je de raadsvergadering ook digitaal live volgen.

De Fractie D66 Culemborg