Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 juni 2021

GEMEENTERAADSELEN 17 juni 2021

 

Op donderdag 17 juni waren er commissie- en raadsbijeenkomsten. Deze vergaderingen vonden fysiek plaats. In deze “Gemeenteraadselen” informeren wij je over de inbreng van D66.

 Commissie met Kadernota en Jaarrekening

In de Jaarrekening legt de gemeente verantwoording af over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. De wethouder geeft in zijn inleiding aan dat de goedkeurende verklaring van de accountant binnen is. De accountant legt de laatste hand aan de rapportage. Het college moet kleine technische wijzigingen doorvoeren. Zodra de documenten gereed zijn worden deze via de griffie aan de Raad aangeboden.  Daarbij wordt ook een infographic van de jaarrekening aangeboden (begin juli). Josefien geeft namens D66 de portefeuillehouder complimenten over de jaarrekening en het sociaal jaarverslag en is verheugd dat er een infographic komt die goed leesbaar is voor de stad.  Josefien stelt vragen over de voortzetting van de kwartiermaker coördinator in het sociale domein en de relatie met de wijkaanpak Schoolhof. Daarnaast vraagt D66 aandacht voor toegang tot bijzondere bijstand en het aanbod van de  brede school.

In de Kadernota geeft de gemeenteraad het college kaders mee voor het opstellen van de begroting voor het volgende jaar. Daarmee is het het eerste document in de P&C-cyclus. De wethouder geeft vooraf twee opmerkingen. De 1,3 miljard euro die het kabinet aan gemeenten beschikbaar stelt voor jeugdzorg wordt naar verwachting verdeeld in de septembercirculaire. Er wordt ongeveer 2 miljoen euro verwacht voor Culemborg. Een groot deel daarvan is al ingeboekt ter dekking van bezuinigingen in de jeugdzorg. In de meicirculaire die recent verschenen is, werd duidelijk dat we jeugdzorg positief saldo gaan uitkomen. De wethouder roept de Raad op tot financiële terughoudendheid voor structurele uitgaven, om tot een sluitende begroting te komen. Josefien stelt een vraag over de vorm van de kadernota. Waar het voorgaande jaren ging om keuzes aan de raad en de stad voorleggen, is het dit jaar een meer beschrijvend document. Waarom heeft de gemeente voor deze vorm gekozen? Daarnaast vraagt D66 aandacht voor werk en inkomen, de rol van het Odensehuis in de dementievriendelijke gemeenschap, de wijkaanpak Schoolhof, ingehuurde capaciteit voor de Omgevingswet en een verbreding van het onderwerp diversiteit van lhbti naar bijvoorbeeld ook toegankelijkheid voor minder-validen. De jaarrekening en de kadernota worden als bespreekstuk geagendeerd voor de Raadsvergadering op 1 juli 2021.

Actuele zaken

Tijdens “actuele zaken” vraagt de VVD aandacht voor de schoonmaak van de stad en vraagt Culemborg van Nu aandacht voor de vaccinatiegraad van inwoners met een migratie-achtergrond.

De Raad

Begroting, jaarrekening en zienswijzen 11 GR-en (Gemeenschappelijke regelingen)

Alle documenten over GR-en zijn als hamerstuk behandeld. Er vond wel een AVRI- discussie over de lasten van afvalstoffen. D66 stemde voor een amendement van de VVD over de overdracht van de stortplaats, dat werd aangenomen. D66 stemde tegen een amendement van de ChristenUnie over de afvalstoffenheffing, dat eveneens werd aangenomen. Het gewijzigde raadsvoorstel begroting en jaarrekening AVRI is unaniem aangenomen.

Regionale (Klimaat-)Adaptatie Strategie (RAS)

De Raad stelt een regionale strategie vast om de Culemborgse leefomgeving beter bestand te maken tegen klimaatverandering en extreme weersituaties. In de strategie staan vier opgaven centraal:

  1. Klimaatbestendigheid is een leidend principe in beleid en besluitvorming
  2. Onze kernen zijn groen hittebestending en wateroverlast-bestendig
  3. Het landelijke gebied kent een klimaatrobuuste groenblauwe structuur
  4. Vitale functies zijn bestand tegen hitte en wateroverlast

D66 benadrukt dat de RAS een regioaanpak is: breed opgezet en goed uitgewerkt. Wij zijn tevreden over deze aanpak  en de detaillering in het document. Uiteindelijk zal in de uitvoering moeten blijken of het goede verhaal wordt waargemaakt.  Op diverse gebieden is Culemborg al goed bezig. Denk bijvoorbeeld aan de aanpak in wijken, waterberging, aanpassen straatriolering en het bevorderen van minder tuintegels in tuinen en op terrassen.

Culemborg Centraal dient een motie in over het Schone Lucht Akkoord. De wethouder doet een toezegging inzichtelijk te maken voor gemeenteraadsleden wat het concreet inhoudt als we het schone lucht akkoord ondertekenen. Daarmee trekt CC de motie in. De RAS is unaniem aangenomen.

Raadsvoorstel Detailhandelsbeleid, Evenementenbeleid, horecabeleid

In het raadsprogramma Culemborg 2018-2022 is bij Ondernemende stad het verzoek opgenomen om het detailhandels-, horeca en evenementenbeleid te vernieuwen op basis van een participatietraject. De resultaten van de participatie in combinatie met een marktanalyse zijn verwoord in drie visiedocumenten. De gevolgen van de coronacrisis zijn naderhand nog meegenomen maar leiden niet tot grote veranderingen in de visies. Zoals we in de vorige gemeenteraadselen schreven spreken de visies D66 aan. Er waren twee moties van de VVD, een over proef met langer openen terrassen bij 25* deze zomer (wij tekenden mee) en een over 1.5 meter vrije zone voor detailhandel en horeca om gedurende een jaar vergunningsvrij activiteit voor publiek te mogen doen en bij een positief resultaat dit in beleid op te nemen. Beiden zijn door portefeuillehouder om APV-regelgeving ontraden en worden aangehouden tot een tussentijdse evaluatie van de APV. Een motie over voorkomen bureaucratie bij vergunning aanvragen evenementen is ingetrokken, een rondje langs het veld leverden geen problemen op met dit beleid. En een motie over proef met kort parkeren verdween omdat ook hier een basis voor wijziging. De motie over verduurzaming evenementen van GL en VVD is unaniem aangenomen evenals het Raadsvoorstel.

Mee denken en doen

Wil je meedenken of reageren? Graag! Je kan reageren op deze mail. Je bent ook van harte welkom bij de fractievergaderingen. De eerstvolgende fractievergadering vindt digitaal plaats op 24 juni 2021 om 20:00 uur. Schutterszaal van het Stadhuis op de Markt. We zullen het dan o.a. hebben over voorbereiding algemene beschouwingen, wijkaanpak Schoolhof, haalbaarheid herontwikkeling Stationsomgeving, paraplubestemming wonen, bodembeheer e.a.. De agenda van de Raad en alle andere raadsinformatie kan je vinden op:

https://www.culemborg.nl/raadsinformatie-en-documenten en https://ris2.ibabs.eu/Culemborg.

Via deze links kan je de raadsvergadering ook digitaal live volgen. De eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op 1 juli 2021 om 21:00 uur.

Fractie D66 Culemborg