Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 6 juli 2021

Gemeenteraadselen 1 en 5 juli 2021

 

Op donderdag 1 en aansluitend op maandagavond 5 juli waren er actuele zaken, commissie- en een raadsvergadering waarover we jullie graag informeren over onze inbreng.

 

Actuele zaken

Door omwonenden en enkele bewoners van Culemborg is aan het College een brief gestuurd over o.a. het intensief beheer van de Volencampen. De wethouder laat weten dat hij bekend is met de situatie maar Rijks Vastgoed nog niet op “vergroenen” inzet. Bij de afloop huidige pacht naar nieuwe aanbesteding zou naar ruimte voor veranderen van beheer landbouwgrond naar natuurgrond (betekent planschade) toegewerkt kunnen worden. Er is contact in Den Haag en met de briefschrijvers. Wij zouden een nader burgerinitiatief toejuichen voor meedoen op toekomstig beheer.

Commissie en Raadsvergadering

Het voorbereidingsbesluit paraplubestemming wonen (niet openbaar) en de Nota Bodembeheer zijn in de commissie besproken. De eerste gaat voor debat en de tweede als hamerstuk naar de Raad van 15 juli.

In de Raad van 1 juli zijn de jaarstukken 2020 besproken, voor ons waren door beantwoording van schriftelijke vragen en het gesprek in de commissie (zie vorige raadselen) onze punten voldoende behandeld. Na ampel beraad tekenden wij amendement (VVD) mee om over reservering groot onderhoud zwembad, eerst na financiële vooruitblik van de exploitatie en een procesaanpak bij de kadernotie 2023, een besluit te nemen.

Op 5 juli vervolgden we deze Raadsvergadering, vanwege een technische storing was deze nl. geschorst. Josefien heeft de algemene beschouwingen uitgesproken over de kadernota 2022-2025:

 

“Meneer de voorzitter,  

D66 en deze kadernota. Wij gaven eerder mee:

·         Werken aan duurzaamheid en biodiversiteit

·         Overbruggen van tegenstellingen in de maatschappij

·         Beschermen van kunst en cultuur 

In corona-tijd blijft het belangrijk hierin te investeren. Dat heeft het college gedaan. Onze fractie neemt u nog graag mee in drie onderwerpen: groene aders, samenwerken met de stad en bereikbaarheid.

 

Groene aders

Zoals velen van ons maak ik steeds vaker “ommetjes” en leer ik nog meer stukjes Culemborg kennen en geniet volop van het groene karakter van onze stad. Wat steeds weer opvalt zijn de groene aders tussen de woonwijken die alles verbinden met elkaar, met de Lek, met het buitengebied. Natuurlijk en effectief. In het onderzoeken van toekomstig wonen op Pavijen zien wij aanknopingspunten om door inbreiding zoveel mogelijk groen te behouden. Het is de wijze van inrichten waarop D66 de toekomstplannen zal beoordelen. Een aanzet is gemaakt met de Regionale Energie en Adaptatie Strategie. Nu komt het aan op de uitvoering.

 

Samenwerken met de stad                                                                                                                                            D66 vindt dat dit o.a. goed gaat bij het ontwikkelen van woningbouw op het terrein van Van den Hurk samen met “De Wakende Hond”. Hoewel ook fouten zijn gemaakt en een evaluatie noodzakelijk is gebleken, hebben we in het dossier Windmolens nieuwe manieren van samenwerken met ondernemers en bewoners verkend. Onze fractie benadrukt graag hoe belangrijk het is dat we durven pionieren. Ook al kan het wel eens mis gaan! Blijf nieuwe vormen van burgerparticipatie ontwikkelen. Als voorbeeld; de pilot die de leefbaarheid in Achter de Poort moet gaan verbeteren. We willen dat plannen maken ‘over’ de wijk vervangen wordt door in gesprek te gaan met inwoners, met jongeren!                                                                                                                                            Samenwerken in de stad gaat juist ook over dingen samen doen. De Brede school vormt hiervan een mooi voorbeeld. Corona en sluiting van scholen maakten dat er minder kinderen bereikt werden, maar dit is hopelijk van korte duur! Fijn dat de wijkteams en vrijwilligers de zomer-activiteiten oppakken met de thuisblijvers. Ook bij de totstandkoming van visies op detailhandel, evenementen en horeca kregen ondernemers en inwoners een plek. Onze fractie ziet hier een mooie aanzet voor een bruisende binnenstad waar we allemaal van profiteren. Voor de cultuurvisie zijn vraag en aanbod verbonden door in gesprek te gaan met uitvoerders, aanbieders en afnemers. Enkele organisaties nemen nu het voortouw om kunst en cultuur in de stad tot (nog) grotere bloei te brengen, fantastisch! Het burgerinitiatief Odensehuis wordt onderdeel van een dementíe-vriendelijk Culemborg, D66 is nieuwsgierig  naar de afhechting van dit initiatief en de totstandkoming van een structurele financiering. 

Bereikbaarheid                                                                                                                                                  Terugkomend op mijn wandelingen denk ik aan een aantrekkelijke wandelroute om vanaf het Station de binnenstad te bereiken. Die gedachte brengt mij naar bereikbaarheid in een breder perspectief. Voorzieningen in de openbare ruimte zijn toegankelijk voor iedereen. Zorg- en welzijn professionals zijn dichtbij en laagdrempelig. De Huisarts blijft aandachtspunt en een plek voor de Praktijk ondersteuner Jeugd is wat ons betreft een feit. D66 wil de zorg bereikbaar houden voor inwoners die dit nodig hebben. Grip op de uitgaven WMO en Jeugd zijn daarom noodzakelijk. Reikhalzend zien wij uit naar het dashboard, kwantitatieve en kwalitatieve indicatoren, etc..  We praten er nu toch echt al veel te lang over.

Tot slot

D66 wil een groene uitwerking met de kaders die we vandaag stellen en (burger)participatie is geagendeerd. En een goede bereikbaarheid draagt bij aan faire kansen voor wie dit nodig heeft en dit wordt in uiteenlopende dossiers waargemaakt. Dank u wel.

 

Moties:

Wij tekende mee in moties over besteden Coronagelden voor Kansengelijkheid in het onderwijs en op scenario’s voor Vergroenen binnenstad met o.a. Steenbreek (vergroenen tuinen en stoepen). De eerste is met meerderheid aangenomen, de tweede is ingetrokken omdat portefeuillehouder toezegging deed van de ambitie hierop en de extra werklast voor de uitvoering. De motie (CDA) over rookvrije sportlocaties was overbodig volgens ons, er wordt al volop geïnvesteerd en er zijn grenzen aan treden in verantwoordelijkheid van besturen sportclubs.

Het vernieuwen van het Skatepark is door jongeren op de kaart gezet. Samen met jeugdwerkers zoeken zij naar Crowdfunding en vragen steun van de gemeente in de vorm van onderzoek naar een haalbare aanpak. Deze motie (GL) konden wij, nadat er geen bedrag aan is gekoppeld, steunen. Aangekondigde moties over parkeren bij de Haven (CvN) achten wij niet haalbaar, wel denken wij dat startersleningen, stimuleringsregelingen e.a. bijdragen vormen aan bereikbaarheid van woningen voor starters en de doorstroming bevorderd (huizen moeten ook vrijkomen!).

De motie (PvdA) om Vergroten succes van de wijkaanpak door heldere verantwoording en lerende organisaties te bevorderen, kon na een toelichting door de portefeuillehouder ook op onze steun rekenen. Hierin tekent zich de worsteling om preventief en repressief integraal te verbinden en te communiceren af. Deze ‘wijkaanpak Schoolhof’ en andere onderwerpen zien we terug bij de begrotingsbesprekingen.

 

Mee denken en doen

Wil je meedenken of reageren? Graag! Je bent ook van harte welkom bij de fractievergadering op do 8 juli om 20 uur, Schutterszaal / Stadhuis. We blikken dan terug en we gaan de laatste raadsvergadering voor het reces voorbereiden.

De Raad heeft van 16 juli tot 2 september 2021 reces.

De agenda van de Raad en alle andere raadsinformatie kan je vinden op:

https://www.culemborg.nl/raadsinformatie-en-documenten en https://ris2.ibabs.eu/Culemborg.

Via deze links kan je de raadsvergadering ook digitaal live volgen.

 

Fractie D66 Culemborg.