Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 20 juli 2021

Gemeenteraadselen 15 juli 2021

 

Op donderdag 15 juli waren actuele zaken en was er de laatste raadsvergadering voor het zomerreces. In de eerste week van september beginnen de vergaderingen weer. We praten jullie met deze raadselen graag bij over ontwikkelingen en standpunten van de  fractie in de gemeenteraad van Culemborg.

Actuele zaken

In de lokale media maakte de stichting Culemborg Bijvoorbeeld melding te stoppen met dit jaarlijkse evenement met als reden dat ze geen subsidie meer krijgen. Wethouder Reus gebruikt  de ruimte voor wederhoor en zegt dat er veel waardering is voor deze organisatie en de vrijwilligers. Het is jammer dat er een online discussie ontstond over het stoppen waar de gemeente niet in mee kan doen terwijl er over medewerkers gesproken werd. Deze kunnen zich niet verweren. In de beantwoording is ingegaan op het onvoldoende verantwoorden en ook tijdigheid en volledigheid van subsidieaanvragen gedurende meerdere jaren spelen een rol. De gemeente zet een punt omdat zij aanvragen uit de stad gelijk wil behandelen. De raad krijgt nog een feitenrelaas, voor de stichting blijft de uitnodiging in persoon staan naar Culemborg Bijvoorbeeld voor een gesprek.

De informatienotitie Uitgavenontwikkeling WMO/Jeugd roept vragen op en de portefeuillehouder licht toe. Het college herkent dilemma in moment van informeren. Er worden overschrijdingen verwacht, zorgzwaarte jeugd/jeugd ggz, Wmo huishoudelijke hulp en de ambulant zorg /woningaanpassing zijn genoemd voor ca. 1.5 a 2 ton. In derde kwartaal zijn de cijfers overzichtelijker. Onderwijl wordt dashboard gevuld en is de verwachting dat er straks kwantitatief en kwalitatief te duiden is.

Raadsvergadering

Haalbaarheidsonderzoek herontwikkeling Stationsomgeving

Voorkeursrechten Stationsomgeving / Pavijen / Visie stationsomgeving

Het college stelt aan de Raad voor een haalbaarheidsonderzoek te doen en subsidieaanvragen te kunnen doen voor de ontwikkeling van de stationshub en een mogelijke transformatie van Pavijen I naar woningbouwlocatie. Het doel is dat de stationsomgeving van Culemborg een duurzame, eigentijdse en stedelijke nieuwe wijk wordt die zich voegt in de bestaande stad. Het gaat om een stedelijk woonmilieu, met stedelijke bouwhoogten met verspreid groen en een groene spoordijk. Waterberging. Collectiviteit en het delen van ruimtes staat centraal. Vanwege de nabijheid van het station wordt een lagere parkeernorm gehanteerd en is parkeren op afstand mogelijk. De plannen kan je lezen op de website van de Raad.

D66 is enthousiast over deze plannen. We zien een mogelijkheid om extra woningen te bouwen, voornamelijk gericht op starters en 1-2 persoonshuishoudens, binnen de grenzen van onze stad. Voor D66 is het erg belangrijk dat we Nederland niet volbouwen. Dat Culemborg omgeven blijft door groen en weiland. We bouwen liever niet buiten de huidige stadgrenzen, maar zoeken plekken voor inbreiding. Daarbij moeten ook de leef-kwaliteit en groene adres binnen die grenzen behouden blijven. In het voorstel komt men daaraan tegemoet door minder grondgebonden woningen te bouwen, en meer de hoogte in te gaan, zodat er ruimte overblijft om samen buiten te recreëren en hittestress tegen te gaan door groen.

Sommige raadsleden hebben er moeite met bouwen in de hoogte, omdat dit de skyline van Culemborg wellicht zou kunnen verstoren. Voor ons is het belangrijk dat het haalbaarheidsonderzoek hier inzicht in geeft. Uiteindelijk is de skyline de concessie waar D66 voor zou kiezen, als dit ervoor zorgt dat het buitengebied open blijft.

Door het delen van ruimtes zien we kansen voor ondernemers en de maakindustrie. D66 zal kritisch blijven volgen dat er voor ondernemers die in het plangebied gevestigd zijn goede alternatieve locaties komen. Het haalbaarheidsonderzoek zal hier ook aandacht aan moeten besteden. Een aantal moties en amendementen over aanvullende kaders voor bijvoorbeeld parkeren, bouwhoogte en soort bouw (o.a. prijs, huur, koop e.a.) komt nog te vroeg voor D66: wij hebben vertrouwen in het college en vinden dat je de onderzoeken hiernaar moet afwachten (wat is haalbaar?) voordat de kaders strak neergezet worden. Het raadsvoorstel is met een meerderheid aangenomen.

Mee denken en doen

Wil je meedenken of reageren? Graag! Je bent ook van harte welkom bij de fractievergadering op do 2 september om 20 uur, Schutterszaal / Stadhuis. We blikken dan terug en gaan aan de slag met de voorbereidingen van commissie en raad van ma 6 september en do 9 september. I

 De agenda van de Raad en alle andere raadsinformatie kan je vinden op: https://www.culemborg.nl/raadsinformatie-en-documenten en https://ris2.ibabs.eu/Culemborg. Via deze links kan je de raadsvergadering ook digitaal live volgen.

Bij de laatste raad voor het reces:

IMPASSE (NIETS DOEN IS GEEN OPTIE)

Ik heb het ook gezien op de TV.
Het weidse groen, het blauw, de horizon,
zes Eiffeltorens en hoe dat begon
met aanschaf van percelen. Dan stap twee:
Een mooi idee van molens en milieu
met alle bondgenoten aan één kant
voor winst en zichtbaarheid in heel het land.
Je moet toch wat – alléén klimaat is sneu.
Intussen tikt de klok van dat klimaat,
verdroogd, verbrand, verdronken door het weer.
O ja, verandering doet wel eens pijn.
Gebeurt er niks, dan is het straks te laat.
Dus: wat doe ik voor het klimaat nog méér
behalve hierbij vóór of tegen zijn?

Stadsdichter Ria van Koppen
15-07-2021

Het Raadreces loopt van 16 juli tot 2 september 2021.

Wij wensen jullie allen een hele mooie zomer toe en hopen en verwachten van september elkaar weer te treffen.

De fractie van D66 Culemborg.