Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 11 september 2021

Gemeenteraadselen 9 september 2021

 

Op donderdag 9 september waren er weer commissie en een raadsvergadering, de eerste na het zomerreces. We praten jullie met deze raadselen graag bij over ontwikkelingen en standpunten van de  fractie in de gemeenteraad van Culemborg.

In de commissies:

Stadszaal: Rard

–          Bestemmingsplan Honddijk 4/4a

De vraag is om bestemmingsplan en nota beantwoording zienswijzen vast te stellen om huidige woonhuis en bedrijfsbebouwing op[ deze locatie te beëindigen en twee nieuwe woningen bouwen. Wij zien een goed onderbouwde aanvraag die tegemoet komt aan uitbreiden woningenbestand en tegelijkertijd een mooi en verantwoord nieuw bouwen op die plek laat zien. Bouwen op de rand van de bebouwde kom vraagt om zorgvuldigheid.

Het standpunt en de bijdrage van De wakende hond waarderen we maar vinden deze tegelijkertijd erg genuanceerd en niet positief reflecteren op de mogelijkheden die hier ook voorhanden zijn. Onze indruk is dat door eigenaar met de architect zorgvuldig gewogen is en ook verschillende keren is bijgesteld op de opties op die plek met onderhavig resultaat. Wij wachten de bespreking af.

In de commissie heeft Ada Wille inspreker namens de Wakende Hond nog met argumenten gepleit om toch grotere zichtlijnen te hanteren. Ook andere fracties hadden vragen en deze zijn beantwoord door de wethouder, ze brachten geen veranderingen aan in het voorstel. Het plan zou als hamerstuk 9 september worden behandeld, de ChristenUnie had toch bedenkingen en nu gaat het als bespreekstuk naar de Raad van 23 september.
 

–          Raadsvoorstel Regionaal economisch ambitiedocument

Het gaat hier om de transitie van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) naar een Regionaal Stimuleringsfonds waar het regionaal economisch ambitiedocument (REA) de grondslag voor vormt. Voor het beschikbaar stellen van RIF gelden voor innovaties is een kaderdocument gemaakt waarlangs subsidieaanvragen kunnen worden getoetst. Het fonds is breed voor het gehele rivierengebied en bestrijkt een breed scala van onderwerpen. Het karakter verandert daardoor enigszins, niet in de laatste plaats levert het een besparing op van € 28.890,= dat naar de algemene middelen vloeit. Gevraagd wordt om het document vast te stellen zodat het fonds zijn werk kan doen. Het document is breed en voorzien van Elck wat wils. De opgaves rond klimaat, leefklimaat, onderwijs, bedrijvigheid en recreatie en toerisme worden allemaal geadresseerd. Tegelijkertijd heeft het een sterk rivierenland karakter. Culemborg als stad komt er qua stedencultuur wat minder prominent in voor. Ook voor de onderwijsinitiatieven wordt er erg binnen de regio gekeken terwijl Utrecht en Den Bosch logische punten zijn voor verdere aansluiting naar hoger onderwijs.

Onze inbreng tijdens de commissievergadering was om meer aandacht te besteden aan de corridors (Den Bosch en Utrecht) om voor, met name het onderwijs, projecten uit dit fonds te kunnen subsidiëren. Raadsvoorstel gaat als behandelvoorstel naar de Raad van 23 september. Wij beraden ons 16/9 met de fractie nader op onze inzet.

 

Schutterszaal (digitaal) Josefien

–          Raadsvoorstel controle protocol accountantscontrole Jaarstukken

Naast huidig getrouwheidsonderzoek komt er nu ook aanvullend een rechtmatigheidsonderzoek in de routing van de jaarlijkse controle-verklaring. Voor ons is de visie vanuit de auditcie, waar ook Huib Clarisse deel van uit maak, hierin leidend. Overigens is deze wetswijziging voor een aanvulling met rechtmatigheidsonderzoek op de controle, uitgesteld tot 1 januari 2023. Over het normenkader zijn er vooralsnog geen vragen bij ons. Overigens is dit ook een college bevoegdheid. Hamerstuk voor de Raad.

 

–          Raadsvoorstel Wijziging GR Werkzaak

Werkzaak Rivierenland staat voor een aanpassing van de GR. Achtergrond is dat besluitvorming over participatiebegeleiding klantgroep 4 in de verschillende gemeenteraden (8) niet eenduidig is. West Betuwe kan niet instemmen met deze wijziging begeleiding. Werkzaak heeft nu besloten om deze taak in een pluspakket op te nemen en hiermee borgt het flexibiliteit en lokale invloed van iedere individuele gemeente. Gevraagd wordt in te stemmen met deze technische reparatie. De Raad Culemborg heeft al eerder besloten wel te kiezen voor een overgang van de huidige begeleiding door Elk Welzijn naar Werkzaak in 2022. Wel is er nog een overgangsdocument toegezegd van de voortgang van de taken, naar nu blijkt loopt die vertraging op. Er wordt in een warme overdracht voorzien, maatwerk en menselijke maat zijn leidend. De kwaliteit en de voortgang wordt in Q4 in een informatienotitie toegelicht. Hamerstuk voor de Raad.

 

– De zienswijze bestuursrapportage Werkzaak roept voor ons geen vragen op. Wel benadrukken wij de aandacht voor – tussen wal en schip vallen-  van ondernemers die van de TOZO regeling gebruik maakten, deze wordt nu afgebouwd,  en die in bijzondere omstandigheden verkeerden. Wij kennen in deze ook een belangrijke rol toe aan de raadsrapporteurs als onze adviseurs. Hamerstuk voor de Raad.

 

 

Raadsvergadering

Vanaf half 10 vond de eerste Raadsvergadering na de vakanties plaats. Deze keer een korte bijeenkomst met:

–          Inspreker Theo Eerkens, hij kwam namens de stichting Culemborg Toegankelijk de rol van dit burgerinitiatief toelichten. Zij zetten zich in als ervaringsdeskundigen voor stadsgenoten met een zichtbare of onzichtbare beperking. Er zijn nog verschillende aandachtspunten waar men over van gedachten wil wisselen met de raad. Er zijn beslist nog verbeteringen nodig om deze inwoners te laten deelnemen aan de maatschappij met hun beperkingen. Theo trof een luisterend oor bij de raadsleden. Nu nog actie en ook de vraag in programma’s punten te benoemen. De stichting ziet graag jongeren tegemoet bij hun activiteiten.

 

–          De presentatie van de grafische weergave van Art. 1 van de Grondwet in onze Raadszaal. Namens de ambassadeurs Art. 1  heeft Josefien Rooks deze onthulling begeleid.. Zie https://culemborg.d66.nl/2021/09/10grafische-weergave-srt-1-in-raadszaal-culemborg/

 

Mee denken en doen

Wil je meedenken of reageren? Graag! Je bent ook van harte welkom bij de fractievergadering op donderdag 16 september om 19 uur in de Schutterszaal / Stadhuis.

We blikken dan kort terug en gaan aan de slag met beeldvormende raden van die avond, die van 20 september en de commissies van 21 en 23 september.

De eerstvolgende Raad is op donderdag 23 september om 21:00 uur.

 

De agenda van de Raad en alle andere raadsinformatie kan je vinden op:

https://www.culemborg.nl/raadsinformatie-en-documenten en https://ris2.ibabs.eu/Culemborg.

Via deze links kan je de raadsvergadering ook digitaal live volgen.

 

Fractie D66 Culemborg