Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 16 september 2021

Windwinning en evaluatie proces

Op 16 september was er o.l.v. een externe gespreksleider, dhr. Klaas Drupsteen een gesprek tussen college en raad  over het proces Windwinning
Het betrof een reflectieve bijeenkomst over de genomen besluitvorming door en de positie van de gemeente ten aanzien van windwinning op initiatief van de raad
Een evaluatie van (het ontstaan) van de huidige positie ten opzichte van het initiatief voor een tweede windpark en het bepalen van de gewenste positie van het college, de werkorganisatie en de gemeenteraad in het vervolg van het proces.

Bijdrage van Jos van Went, woordvoerder D66

D66 is vóór windenergie. Vooral op zee, maar ook op land.

Als het kan, ook in Culemborg. Maar dan wel met inachtneming van zorgvuldigheid op gebied van draagvlak, belang van natuur, cultuurhistorische waarde en landschap, én risico’s voor de gezondheid van onze inwoners.

Concreet:

 • Omvang: voorgestelde molens veel hoger dan indicatie in Windvisie 2017.
  Hierdoor zijn veel partijen en inwoners overvallen.
  Windvisie: 180-200m  Nu voorstel: 230-270m   30% hoger…
  Veel reacties zijn gericht op de enorme hoogte van deze nieuwe windmolens. Windmolens, wel hoger worden, maar niet stiller.
 • Draagvlak: dit is een moeilijk onderwerp.
  Er zijn vóór en tegenstanders, en die laten zich terecht horen.
  Varieert van actiegroep Tegenwind, veel inwoners die schriftelijke zienswijzen hebben ingediend, inwoners die petitie vóór wind in Culemborg tekenen, tot vandaag 59 ondernemers op Pavijen die hun zorgen uitspreken.
  Het wordt lastige opgave voor de raad om hier een goede weging aan te geven.
  Dit is een opgave voor deze avond: hoe inventariseren we het draagvlag en hoe zorgen we voor meer draagvlak via een aangepast voorstel?
 • Impact: op natuur en landschap, en op de gezondheid van onze inwoners.
  Op dit moment is er veel te doen over het verband tussen windmolens en gezondheidsschade.
  Er zijn aanwijzingen dat de huidige (RIVM) normen voor de geluidsbelasting en de mogelijke schadelijke effecten op de gezondheid voor omwonenden van windmolens niet meer voldoen, vooral bij de nieuwe zeer hoge windmolens.
  De Raad van State houdt om die redenen een aantal beroepsprocedures aan om te bekijken of het huidige Nederlandse wettelijke kader rechtmatig is of niet.
  Nu hebben wij te maken met dat huidige wettelijke kader. De vraag is hoe we als raad om moeten gaan met de kans dat de Raad van State tot de conclusie komt dat het Nederlandse wettelijke kader niet voldoet aan het Europees recht.
  De verwachting is dat er uitspraak komt in deze zaak in vóór eind juni.

D66 wil graag op diverse van bovengenoemde punten de mening horen van experts.

Hoe kunnen we het draagvlak onder onze inwoners “onafhankelijk” peilen en inschatten?

Wat is de kans op schadelijke effecten op de gezondheid als windmolens van 270 m op ongeveer 1 kilometer van woonwijken komen?

Wat is de kans op schadelijke effecten op de gezondheid voor inwoners van het Lage Veld, die op minder dan 350 m van diezelfde windmolens wonen?

De initiatiefnemers, Vrijstad windwinning en Eneco, hebben veel informatie gegeven, maar daarbij (begrijpelijkerwijs) vooral het business model voor ogen gehad.

Wij maken ons zorgen en willen graag meer informatie van onafhankelijke experts.