Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 23 september 2021

Gemeenteraadselen 23 september 2021

 

Er waren afgelopen weken weer commissies en een raadsvergadering en we praten jullie graag bij over de ontwikkelingen en standpunten van de fractie in de gemeenteraad van Culemborg.

In de commissies:

Stadszaal di 21 september: Jos

Onderzoek naar de overdracht stortplaats AVRI

Op initiatief van de gemeenteraden in Rivierenland is er een onderzoek gedaan naar het  financiële tekort bij de overdracht van de strotplaats AVRI aan de provincie Gelderland. Op 13 september was de presentatie van dit onderzoek aan raadsleden en op 21 september was dit onderwerp in de commissie vergadering geagendeerd. D66 heeft hierbij opgemerkt dat het tekenend is voor het bestuur van de AVRI dat zij nog geen eerste reactie hebben kunnen geven op de conclusies en aanbevelingen in dit rapport. Deze conclusies en aanbevelingen zijn helder en vragen allereerst om een reactie van het bestuur.

Stadszaal do 23 september: Rard

Beleidsnotitie Cameratoezicht

In Culemborg is er in de laatste decennium een ontwikkeling van 4 camera’s naar op dit moment 18 geweest. Cameratoezicht is een bestuurlijk instrument dat de gemeente kan gebruiken om invloed uit te oefenen op de veiligheid en het veiligheidsgevoel. Voor de openbare orde heeft  cameratoezicht zin om feiten vast te stellen en heeft het een preventieve werking. Als er ergens camera’s hangen vindt minder overlast plaats omdat daders weten dat ze gezien worden.  Er lag nog geen beleidsnotitie onder de besluitvorming of en waar ergens camera’s worden gehangen. ze werkwijze. Door het maken van deze notitie wordt in het vervolg de afweging of en waar camera’s worden gehangen getoetst aan dit kader. In de commissie zijn er verduidelijkende vragen gesteld.

Men is voldoende doordrongen van de heftigheid van de inzet van dit middel en we zien een helder en zorgvuldig afwegingskader. Voor D66 staat privacy bovenaan. Het terugkijken van beelden van een misdrijf kan bijvoorbeeld mits er aangifte is gedaan binnen 7 dagen, de bewaartermijn is 28 dagen. Wat is de grondslag voor die 7 dagen en waarom niet 28? Hier blijken wettelijke termijnen de doorslag te geven. Ook vroegen wij ons af of gegevens zoals nummerplaatregistratie niet automatisch worden door gekoppeld aan andere bestanden waardoor de bewaartermijn en zorgvuldigheid in gevaar kan komen. De afspraken die in Culemborg worden gemaakt zijn basis voor gegevens delen met anderen. Naast veel vragen van andere fracties is dit onderwerp uitputtend behandeld. Het gaat als hamerstuk naar de raad.

 

Raadsvergadering

Beëdiging Dagmar voor D66 fractie

Op 23 september was de raadsvergadering waarin Dagmar Kusters tot commissielid is beëdigd. Dagmar is al volop betrokken bij het fractieoverleg maar wilde graag een formele rol als commissielid D66. Dit geeft haar de kans om toegang tot de stukken te hebben en ervaring op te doen met onderwerpen in de directe omgeving van de raad, haar leden en het college. Dagmar heeft deze stap zorgvuldig gewogen en is transparant geweest over haar relatie met de huidige wethouder. In de dagpost heeft ze dit proces toegelicht aan het college, de griffie en de raad en dit wordt gewaardeerd. Als fractie zijn we blij met de toetreding van Dagmar en wensen haar veel succes.

Bespreekpunt in Raad

Raadsvoorstel Regionaal economisch ambitiedocument:

Na de commissievergadering waarin de transitie Investeringsfonds naar een Stimuleringsfonds is besproken (Rard op 9 september) is met Josefien een motie voorbereid en afgestemd. De PvdA sloot zich hierbij aan. Opgaves van klimaat, leefklimaat, onderwijs, bedrijvigheid, recreatie en toerisme worden allemaal geadresseerd maar met een overwegend rivierenland karakter is ons beeld. Culemborg als stad komt er qua stedencultuur en problematiek minder prominent in voor. Hieronder de dictie van de motie die Josefien inbracht tijdens de raad. Deze is met een grote meerderheid aangenomen.

 Verzoekt het college

 Het AB van de regio Rivierenland te benutten om namens de Raad van Culemborg aldaar aandacht, urgentie en uitvoering te bewerkstelligen om het Regionaal Economisch Ambitiedocument aan te vullen met beleid:

 a. voor een serieuzer percentage participatie vanuit de stad waarbij opvolging en positieve resultaten zichtbaar en merkbaar worden.

b. waarin de ambitie dat onderwijs en arbeidsmarkt voor haar inwoners niet alleen binnen de regio rivierenland vallen wordt versterkt door, daar waar dat opportuun is, de aangrenzende logische verbindingen met de steden Den Bosch en Utrecht te benutten en daarop te investeren.

 In het AB van de regio Rivierenland zich in te zetten de overwegingen op onderwijs en arbeidsmarkt in de verdere uitwerking en implementatie van dit ambitiedocument te verwerken.

 De raad over de uitvoering van deze motie in de eerstvolgende voortgangsrapportage te informeren.

En de motie van GL om in het regionaal ambitiedocument aan te dringen op een integraal toetsingscriterium voor het beoordelen van projectaanvragen, kon op onze steun rekenen.

 Mee denken en doen

Wil je meedenken of reageren? Graag! Je bent ook van harte welkom bij de fractievergadering op donderdag 30 september om 20 uur in de Schutterszaal van het Stadhuis.

We blikken dan kort terug en gaan aan de slag met de onderwerpen van de commissie.

De eerstvolgende Raad is op donderdag 7 oktober om 21:00 uur.

De agenda van de Raad en alle andere raadsinformatie kan je vinden op:

https://www.culemborg.nl/raadsinformatie-en-documenten en https://ris2.ibabs.eu/Culemborg.

Via deze links kan je de raadsvergadering ook altijd digitaal live volgen en ook zijn deze terug te kijken!

 Fractie D66 Culemborg