Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 9 oktober 2021

Gemeenteraadselen 7 oktober 2021

Op maandag 4 en donderdag 7 oktober waren er commissie- en raadsbijeenkomsten. We praten je graag bij over de ontwikkelingen en de standpunten van de fractie van D66.

Kinderraad De Kinderraad was in gesprek met de gemeenteraad over thema’s ouderen en kinderen met een beperking. Een mooie bijeenkomst met nuttige tips aan elkaar. Samenwerking stond centraal.

Beeldvormende raad (be)sturing sociaal domein De beeldvormende avond over de (be)sturing van het sociaal domein was een intensieve avond. Naast een presentatie van Dashbord (basismonitor), werd een toelichting gegeven op de routing om met de Raad tot doelen, maatschappelijke effecten en indicatoren te komen. De controller gaf een presentatie van eerste resultaten met het nieuwe dashboard. Er waren enerzijds veel vragen en anderzijds positieve meedenkers over het bereikte inzicht en de vooruitgang met dit onderwerp. Voor D66 wordt er nog altijd (te)veel zorg geleverd. Wij zien graag meer aandacht voor de nulde en eerste lijn. Dit gaat ook niet veranderen zolang we niet de transformatieopdracht voelen en uitvoeren in Culemborg. De nodige kostenbesparingen op jeugd/WMO worden nog niet behaald. In november geeft het college een tweede presentatie over de centrale toegang tot de zorg.

Cultuurplatform Culemborg D66 was aanwezig bij het Cultuurplatform Culemborg. Een geweldige opkomst van veel cultuuraanbieders in Culemborg! Er was een mooie presentatie over de online uitagenda en een inspirerend verhaal van Raymond Rison over de Vrijstadpas en een presentatie over evenementen-verzekeringen. Aansluitend was er de gelegenheid om te netwerken en cultuuraanbieders aan elkaar te verbinden.

Regieplan Binnenstad D66 is enthousiast over het regieplan binnenstad dat het College presenteert. Het plan sluit aan bij onze uitgangspunten op het gebied van cultuurhistorie en een bruisende binnenstad. Er is veel ruimte voor de fietser, groen, biodiversiteit en klimaat adaptief beleid. We lezen dat deze visie tot stand is gekomen in samenwerking met veel partijen uit de stad. Wat D66 betreft mag de focus nu liggen op uitvoering en het daadwerkelijk realiseren van de plannen. Daarom zijn we geïnteresseerd in de korte termijn acties, de zogenaamde ‘quick wins’.

We hebben de volgende vragen gesteld aan het College:

  1. Schat de wethouder in dat de uitvoering van deze visie reëel en financieel haalbaar is, en zo ja op welke manier?
  2. Op welke manier zorgt het College ervoor dat de focus verschuift van visie naar concrete veranderingen in de binnenstad?
  3. Er zijn meer woningen nodig. Is er ruimte in deze visie om daar invulling aan te geven? Is er met andere woorden een samenhang met de woonvisie en (meer) wonen in de binnenstad?
  4. Is er ruimte voor een fietsenstalling in combinatie met een toegankelijk openbaar toilet in de binnenstad?

Tijdens de behandeling werd door andere partijen ook aandacht gevraagd om toegankelijkheid voor minder validen en aandacht te schenken voor inclusiviteit door bijvoorbeeld op zichtbare plekken gebruik te maken van regenboog accenten. Punten waar D66 het volledig mee eens is. Wethouder gaf aan dat dit inmiddels een vanzelfsprekende zaak is en deed hierop een toezegging. Het regieplan zal als bespreekstuk worden behandeld.

Actualisatie Algemene Plaatselijke Verordening APV  Het College legt een raadsbesluit voor om de APV 2020 te herzien. In 2020 is de APV uitgebreid en herzien. Hiervoor is de model APV van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zoveel mogelijk als uitgangspunt gehanteerd. Er deden zich nadien enkele wet- en regelwijzigingen voor, bijvoorbeeld over vuurwerk en zomerterrassen. Deze zijn verwerkt in de APV. Na eerder uitgebreid debat in 2020 passen deze aanpassingen wat ons betreft in deze  aangepaste verordening. D66 brengt geen debatpunten in. Het stuk gaat door als hamerstuk naar de eerstvolgende raadsvergadering.

Voortgangsrapportage Programma Energietransitie 2021 Het college presenteert de raad de voortgang op het programma energietransitie. Het gaat hier dus om informatie, niet om het nemen van een besluit. D66 ziet een goede voortgangsnotitie. Er worden diverse vragen gesteld over  de uitgaven in 2021 (226.000). Een voorbeeld van een goed programma is “nul op de meter”. D66 vroeg aandacht voor het probleem van het afschakelen van zonnepanelen bij zonnig weer, vanwege netcongestie. De wethouder antwoordde dat dit een probleem is voor Liander, dat niet eenvoudig op te lossen is. Wellicht is vraagsturing een oplossing in de toekomst. Hierbij is elektriciteit goedkoop als veel wordt opgewekt, en duur in de winter en de nacht.

Beleid Cameratoezicht In Culemborg is er in de laatste decennium een ontwikkeling van vier camera’s naar op dit moment achttien geweest. Cameratoezicht is een bestuurlijk instrument dat de gemeente kan gebruiken om invloed uit te oefenen op de veiligheid en het veiligheidsgevoel. In de vorige gemeenteraadselen hebben we hier meer over geschreven. In deze raadsvergadering is het onderwerp als hamerstuk behandeld: de raad heeft ingestemd met het voorstel om de beleidsnotitie cameratoezicht 2021 vast te stellen.

Moties vreemd aan de orde van de dag: Participatietraject Windvisie Verschillende partijen hebben een motie geschreven om het College op te roepen het participatietraject voor windwinning in Culemborg vorm te geven of te ondersteunen. Er lagen drie moties voor. Omdat de moties niet onderling zijn afgestemd, doet D66 de oproep aan betrokken indieners om elkaar op te zoeken en een gezamenlijke motie te maken met brede steun. Graag neemt D66 deel aan vervolgoverleg om tot een nieuwe breed gedragen motie te komen. Na uitgebreide toelichtingen op de moties, is een motie ingetrokken na een toezegging door het college en de motie door GL aangehouden. De derde motie van de ChristenUnie over ondersteuning van alle belanghebbenden is in stemming gebracht, en ondanks de tegenstem van D66 aangenomen met 8 stemmen tegen en 9 stemmen voor. Op 25 oktober 2021 spreekt de raad verder over participatie in de breedte.

Werkbezoek Hospice Nocturne  Op 27 september is een delegatie van de fractie op bezoek geweest bij het Hospice Nocturne aan de Gershwinstraat in Culemborg. Het Hospice groet uit zijn jasje, met een toenemende zorgvraag heeft het bestuur van het nieuwbouwplannen ontwikkeld voor een groter Hospice Nocturne voor en door de regio (Culemborg, West Betuwe en Buren). Men heeft hiervoor nieuwe locatie in de wijk Parijsch gevonden. Voor de realisatie heeft met financiële donaties of participaties nodig. Vanuit D66 gaan we met andere fracties in gesprek om middels een amendement bij de begroting gezamenlijk vanuit de gemeente hierin een rol te spelen. Wat ons betreft is het Hospice een belangrijke voorziening die een nadrukkelijke rol vervult voor mensen die in de laatste fase van hun leven in een vertrouwde omgeving afscheid willen nemen.

Mee denken en doen

Wil je meedenken of reageren? Graag! Je kan reageren op deze mail. Je bent ook van harte welkom bij de fractievergaderingen. De eerstvolgende fractievergadering vindt plaats op 14 oktober 2021 om 20:00 uur. We hebben het dan over de najaarsrapportage en de programmabegroting. De agenda van de Raad en alle andere raadsinformatie kan je vinden op:

https://www.culemborg.nl/raadsinformatie-en-documenten en https://ris2.ibabs.eu/Culemborg.

Via deze links kan je de raadsvergadering ook digitaal live volgen. De eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op 28 oktober 2021.

 

Fractie D66 Culemborg