Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 12 november 2021

Gemeenteraadselen 11 november 2021

Deze week was er de Raadsvergadering voor de behandeling van de Najaarsbegroting 2021 en de Programmabegroting 2022 – 2025. Door schriftelijke vragen op beide onderwerpen en vervolgens twee commissievergaderingen waren de technische en bestuurlijke vragen al gesteld en beantwoord door het college. Tijdens de fractievergadering van 4 november is op een aantal zaken ingezoomd. Door Covid maatregelen werd om vijf voor twaalf besloten om toch weer digitaal te vergaderen. In overleg kwam er een strak protocol voor de woordvoering van de fracties. Een plek voor algemene beschouwingen per fractie en vervolgens slechts termijnen om moties en amendementen toe te lichten en uit te werken. Geen interrupties; een politieke vergaderavond is dan toch minder boeiend!

Verderop vind je de Algemene Beschouwingen die zijn ingebracht.

En hier enkele Moties en Amendementen:

De motie van D66 over Vrijwilliger en inburgering; de taal- en gezinscoaches van Vluchtelingenwerk Oost Nederland dreigen tussen wal en schip te vallen met de nieuwe Inburgeringswet die per 1 januari 2022 van kracht wordt, is unaniem aangenomen. Het amendement voor financiële ondersteuning HUB Rivierenland in 2022 en 2023 met telkens 50K is unaniem aangenomen. Op het amendement voor bijdragen aan de nieuwbouw van het Hospice Nocturne waren wij mede-indiener naast de VVD. Ook deze haalde het. Een incidentele gift en een garantstelling. In een motie is de structurele jaarlijkse ondersteuning Hospice Nocturne afgestemd met de wethouder. Beiden zijn unaniem aangenomen.

D66 heeft op een tweetal amendementen op het GVVP meegetekend met het CDA, deze kregen beiden een meerderheid.  Met de PvdA hebben wij een motie ingediend voor kansrijke initiatieven en in aanmerking komen voor subsidie. Deze is aangenomen. Het amendement waarop wij samen met de CU en VVD tot een alternatieve aanpak op het verkrijgen van ‘grip op het sociaal domein’ kwamen is na enig beraad ingetrokken.

Zie de gemeentesite om door te lezen op de verschillende moties en amendementen. Hieronder tref je de Algemene Beschouwingen aan.

————————————————————————————————————–

 Algemene beschouwingen D66 Culemborg

donderdag 11 november 2021

Meneer de voorzitter!

D66 is tevreden over deze sluitende begroting. Voor ons gelden de volgende kaders:

·         Werken aan duurzaamheid en biodiversiteit

·         Overbruggen van tegenstellingen in de samenleving

·         Beschermen van kunst en cultuur

De Covid-tijd duurt nog even voort, heel jammer. Belangrijk blijft dat we met elkaar oog  hebben voor het naleven van de maatregelen. Onderwijl willen we onze levendige stad nog een stapje verder brengen. Wat is er nodig voor een royaler en divers cultureel aanbod? De Vrijstadpas? Mooi als de Fransche School, de Gelderlandfabriek, de Roos, KEK en tal van  cultuuraanbieders hier aan meedoen om een aanbod voor jong tot oud en voor alle kleuren van de regenboog te verkrijgen.

Duurzaamheid

D66 is verheugd dat het gesprek met de stad over windenergie weer op gang komt. Voor ons gaat het echter veel te langzaam, Raad en college moeten wat ons betreft meer ambitie laten zien, het klimaat wacht niet. Samen Culemborg energieneutraal maken! Dat we participatie hierin borgen spreekt vanzelf.

Werken aan verduurzamen:

– de ontwikkeling stationsomgeving en woningbouw op Pavijen;

– D66 die niet in het groen wil bouwen, liever de hoogte in, zie de Amalia hof;

– gaat het huidige Stadskantoor een plek voor inbreiding zijn met appartementen. Wij juichen dit toe;

-Het regieplan binnenstad, mooie groene voornemens voor o.a. het Jach en het  Tweeheemskinderenstraatje;

– Fijn de ontwikkelingen met Redichemsche Waard en de aandacht voor de natuurwaarden.

Onderwijs

Het onderwijs – en specifiek leerlingen  – verdient steun. D66 komt met verbeterpunt voor steun aan middelbare scholieren, studenten en het MKB met een amendement D66  e.a. over de HUB Rivierenland. Deze HUB geeft voor Culemborgse jongeren én voor onze ondernemers concreet invulling aan de verbinding onderwijs – arbeidsmarkt. Met prachtige voorbeelden in – nota bene de coronatijd – zoals het HUB Kwartier en Battle of the Boats. Zij kunnen dan werken aan verdere regionale uitbouw en aan een duurzame, zelfstandige financiering. Ook vragen we aandacht voor de reservering van het integrale plan voor onderwijshuisvesting. In de komende jaren staan er verschillende scholen op de nominatie voor groot onderhoud. D66 denkt specifiek aan de toekomst van twee middelbare scholen en de zorgplicht hierbij van de gemeente.

Transformatie Sociaal Domein

D66 denkt dat de transformatie naar een duurzaam en kwalitatief niveau een koersverandering nodig heeft om tot grip op de financiën te komen. De kosten van de jeugdhulp blijven stijgen, van een eerder ingezette daling instroom is geen sprake meer. Met de landelijk eenmalig vrijgespeelde extra gelden Jeugdzorg kunnen we hopelijk de tekorten op de begroting voor 2021 wegwerken. Maar wat zegt dit over grip op de financiën voor het sociaal domein in 2022 en verder? Maar ook het aantal inwoners die gebruik maken van door WMO betaalde huishoudelijke hulp groeit maar door. Met oplopende kosten voor de gemeenschap.

D66 ziet dat met de “doorontwikkeling sociaal domein” er voor één grote transformatieopgave met programmalijnen is gekozen. Een megaopdracht waarin heel veel lijkt te gebeuren, concrete projecten, herstructureren teams, een sturingsdashboard, herijking subsidiebeleid, ontmoetingen mogelijk maken etc. etc..  En dit alles met de gevleugelde uitspraak van de portefeuillehouder: “alles hangt met alles samen”. Door de veelheid, en het ontbreken van capaciteit, is er voortdurend oponthoud. Voor D66 rijst de vraag: waarom niet beter een aantal dingen goed doen en prioriteiten gaan stellen in plaats van steeds van alles een beetje……….?

D66 kiest nu, omdat we financiële risico blijven lopen, om meer te gaan prioriteren en keuzes te maken waar op korte termijn geld is te besparen. Door op die jeugdhulp in te zetten waar we nu veel geld aan uitgegeven en op onderdelen waar door meer preventief te werken winst te boeken is zoals een collectieve inzet. En vergeet hier vooral de cruciale rol van de huisarts niet!

D66 ziet dat het College vasthoudt aan de brede aanpak. Deze duurt lang, is weinig concreet en baart D66 zorgen omdat we geen voorstander zijn van open eind financiering. Wij gaan om die reden nu mee in amendement met o.a. CU om de investeringsagenda sociaal domein te herzien en de huisarts inzet te prioriteren.

Initiatieven en innovatie

D66 geeft ruimte voor het Hospice (amendement met o.a. VVD), Present, Jobhulp, Odensehuis en andere organisaties die efficiënt werken én een grote maatschappelijke meerwaarde laten zien. De vele vrijwilligers zorgen hier voor een passende en een waardevolle invulling met hun capaciteiten en tijd. D66 wil het subsidieprotocol wederom agenderen. Door een serieuze aanpak van de herijking verwachten wij dat subsidies vaker bij nieuwe initiatieven op zorg en welzijn terecht gaan komen. (motie van o.a. PvdA)

 Leefbaarheid

De kritische houding van D66 op de Pilot wijkaanpak Schoolhof heeft door meer kennis over de ernstige (landelijke) criminaliteitsproblematiek tot begrip geleid. We zijn van mening dat er nadrukkelijk gebruik gemaakt moet worden van de expertise van de huidige wijkteams en de partners op de sociale- en leefbaarheid vraagstukken. Opschalen blijkt noodzakelijk om een waterbedeffect tegen te gaan en om stigmatisering te voorkomen. De projectstructuur staat er; nu aan de slag. De portefeuillehouder informeert ons over de inzet van deze tijdelijke gelden.

Tot slot

D66 is benieuwd naar de proef met de sluiting van de Vianense Poort. Wij willen voor alle verkeersdeelnemers een veilige plek. (amendement op GVVP met o.a. CDA)

De nieuwe wet Inburgering roept een belangrijke vraag op, (motie D66 e.a. ): blijven we de stad waar Culemborgers en nieuwkomers elkaar helpen in het verkrijgen van een maatschappelijke plek? Geven wij de taal- en gezinscoaches de kans om hun inzet voort te zetten. Borgen wij de kaders en ankers voldoende voor het werk van deze vrijwilliger?

 Tot zover de begroting met voorlopig genoeg plannen.

D66 streeft naar een haalbare uitvoering, daar wordt de stad uiteindelijk nog mooier van!

Josefien Rooks, Fractievoorzitter D66.

 

Mee denken en doen

Wil je meedenken of reageren? Graag!

Je bent ook van harte welkom bij de fractievergadering op donderdag 18 november om 20 uur. Door Covid maatregelen weten we nu niet of dit in de Schutterszaal van het Stadhuis kan plaatsvinden. Op de groepsapp zal uiterlijk donderdagmorgen bekend zijn of we een digitale bijeenkomst hebben. Er zal dan een link worden verstuurd. Meld je hiervoor dan wel aan. We blikken dan terug op de begrotingsbesprekingen en maken een planning voor de komende periode. De commissie en raadsagenda is hiervoor leidend. De eerstvolgende beeldvormende raad is aanstaande maandag 15 november. Commissie en Raad staan gepland voor 22 november en 25 november.

De agenda van de Raad en alle andere raadsinformatie kan je vinden op:

https://www.culemborg.nl/raadsinformatie-en-documenten en https://ris2.ibabs.eu/Culemborg.

Via deze links kan je de raadsvergadering ook altijd digitaal live volgen. Ook zijn deze terug te kijken!

 Fractie D66 Culemborg