Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 10 december 2021

Gemeenteraadselen december 2021

In deze periode waren er digitale commissies waarin uiteenlopende onderwerpen zijn voorbereid. De Raadsvergaderingen van maandag 22 november kende het onderzoeksrapport AVRI en op donderdag 8 december waren er verschillende onderwerpen aan de orde.
In de twee beeldvormende bijeenkomsten is gesproken over de verdiepende woonvraag en over het proces en de uitgangspunten stationsomgeving. Met deze raadselen informeren we graag over de enkele standpunten van de fractie.

Raadsvoorstel onderzoeksopdracht Stortplaats AVRI.
De fractie heeft kennis genomen van het onderzoek en heeft meegestemd met de motie om tot een toekomstbestendig bestuur van de AVRI te komen. Voor D66 zijn de conclusies uit het rapport overduidelijk en die onderschrijven wij volledig. Het komt erop neer dat het bestuur niet goed heeft gehandeld in het proces rond de overname van de stortplaats, waarbij specifiek vermeld is dat het bestuur “politiek niet sensitief” is. Dit is de laatste jaren keer op keer gebleken. Aan de andere kant vinden wij het ook niet verstandig om op dit moment bestuursleden (Dagelijks Bestuur) naar huis te sturen als afrekening. De tijd tot een volgend bestuur is nog maar kort en het is maar de vraag of zo’n afrekening het gewenste effect zou hebben: een beter Dagelijks Bestuur.

Raadsvoorstel actualisatie uitgangspunten RES
Er wordt gevraagd in te stemmen met procesafspraken over samenwerking, participatie en besluitvorming en kennis te nemen van de inhoudelijke uitgangspunten voor de regionale energie-strategie. D66 vindt dat de uitgangspunten goed zijn en dat de juiste stappen in de plannen staan voor de toekomst.
De motie om de burgerparticipatie bij de vervolgstappen goed te organiseren voor Culemborg maar ook in de regio krijgt onze stem. Wel wordt nadrukkelijk benoemd om niet het wiel uit te vinden en vooral naar andere RES regio’s te kijken waar al veel ervaringen liggen.

Raadsvoorstel Startnotitie omgevingsvisie
De omgevingswet treedt naar verwachting op 1 juli 2022 in werking. In de commissie en de raad hebben we een startnotitie omgevingsvisie behandeld. Deze staat aan de basis van een integrale lange termijnvisie voor de hele fysieke leefomgeving van ons grondgebied. Participatie van burgers vormt daarin een essentieel onderwerp.
Voor ons was het belangrijk om aan de basis ook na te denken over de plek van inwoners en brachten de Burgerraad in. Participatie lijkt nu steeds per onderwerp opnieuw vastgesteld te moeten worden. Hiervoor was het nog te vroeg.
Wij hebben meegestemd in een amendement om met de raad een nader kaderstellend debat te hebben over ambities en dilemma’s van de inhoudelijke vraagstukken. Belangrijk punt voor ons hierbij blijft dat dit op geen enkele wijze een beperking voor de rol van de inwoner mag inhouden.
In een motie met het CDA tekenden wij mee voor onderwijs en sportvoorzieningen als te onderzoeken thema’s binnen de omgevingsvisie. Dit door bij de concretisering van de vraagstukken in Fase 2 naast de thema’s als wonen, natuur, klimaat, economie, werkgelegenheid recreatie en toerisme ook onderwijs en sport te agenderen. De motie werd unaniem aangenomen.

Tijdens een van de beeldvormende raden zijn o.a. de resultaten van een verdiepende woonvraag gepresenteerd. De gelegenheid voor verduidelijkende vragen van het onderzoek kwam niet heel goed uit de verf door de hoeveelheid informatie tijdens de presentatie. We gaan nadere technisch vragen stellen omdat we een aantal onderwerpen niet goed kunnen duiden vanuit ons zicht op de woningsituatie en de vaststelling dat we vergrijzen en welke behoefte er gaat ontstaan in de stad. Dit onderwerp komt 3 februari in de commissie voor de aanpassing van de woningbouwcategorieën.

Tijdens de beeldvormende raad over proces en uitgangspunten Stationsomgeving was er een doorkijk op thema’s uit de visie waarbij bij de dialoog werd gezocht over de ambities.
Vanuit de thema’s wonen en duurzaamheid, mobiliteit en werkgelegenheid/Pavijen werd een context en inzicht gegeven waarna we in 4 groepen (break-outrooms) het gesprek aangingen. In de fractie waren we overwegend positief over deze aanpak en het resultaat van het besprokene. Wél zijn er nog technische vragen die we gaan stellen. Wij houden graag de vaart in het proces Spoorzone omdat we het belangrijk vinden dat er ambitie is voor voorspoedige woningbouw in Culemborg.

Mee denken en doen
Wil je meedenken of reageren? Graag!
Je bent ook van harte welkom bij de fractievergadering. In 2022 is de eerste op donderdag 13 januari. Deze zal digitaal zijn door de covid maatregelen. Meld je aan en je ontvangt tijdig een Teams-link.
De agenda wordt nog voorbereid.
De eerstvolgende beeldvormende raad is op de 17e januari. Op 20 januari zijn er commissies en de raadsvergadering. De agenda van de Raad en alle andere raadsinformatie kan je vinden op:
https://www.culemborg.nl/raadsinformatie-en-documenten en https://ris2.ibabs.eu/Culemborg.
Via deze links kan je de raadsvergadering ook altijd digitaal live volgen. Ook zijn deze terug te kijken!

Omdat dit de laatste raadselen zijn van 2021 wensen we iedereen vanaf deze plek een fijn en veelbelovend 2022 toe.
We hopen jullie allemaal terug te zien bij de activiteiten om gezamenlijk een mooie campagne te voeren voor een prachtige verkiezingsuitslag op woensdag 16 maart.

Treffen we elkaar op de nieuwjaarsbijeenkomst?
Zet zaterdag 8 januari 2022 in je agenda, de nieuwjaarsreceptie met D66 Tweede Kamerlid Alexander Hamelburg, landelijk bestuurslid Maartje Jansen en heel veel campagne nieuws.
De uitnodiging volgt!

Fractie D66 Culemborg