Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Algemene Beschouwingen van D66 bij de begroting 2016

Uitvoeren, loslaten en regie voeren is het motto van het college van B&W bij de begroting voor 2016. D66 mist een belangrijk punt en dat is anticiperen, want ook dat doet het college, bijvoorbeeld de aanpak van de vluchtelingenproblematiek.

De wereld om ons heen verandert snel. De elektrische fiets is ‘in’ en binnenkort zitten we een auto die zelf kan rijden. De vraag is of we bij zelfrijdende auto’s nog wel een rijbewijs nodig hebben.

D66 hecht aan een betrouwbare overheid en roept het college op de wettelijke termijn voor de afhandeling van bezwaarschriften te hanteren. Wij zullen hiertoe een motie indienen.

Veenendaal maakt reclame voor gratis parkeren op zaterdag. Wij achten het een goede zaak als Culemborg hierop anticipeert en de mogelijkheid van het geen parkeergeld heffen op vrijdagavond en zaterdag wordt meegenomen in de visie voor de binnenstad.

Financieel gezien heeft de laatste jaren anticiperen al centraal gestaan. We hebben onze begroting moeten aanpassen aan sterk teruglopende inkomsten en toenemende verantwoordelijkheden. Ook van de inwoners en ondernemers hebben we gevraagd hun steentje bij te dragen. Samen met de stad hebben we onze financiële situatie gezond, en de voorzieningen op peil weten te houden.

D66 denkt dat het verstandig is om nu alert te blijven, ongeacht de vraag of de ontwikkeling de komende jaren om nieuwe bezuinigingen vraagt, of dat er juist weer ruimte ontstaat. Enkele jaren geleden zijn we als raad goed geholpen door de werkorganisatie die voor ons helder in beeld bracht welke elementen van de begroting verplicht zijn en welke voortkomen uit onze beleidskeuzes. Op basis hiervan konden we bovendien een dialoog met vertegenwoordigers van organisaties in de stad aangaan.

Wij stellen voor het college te vragen volgend jaar opnieuw zo’n overzicht te maken en daar als raad de dialoog met de stad over te voeren, voorafgaand aan de behandeling van de perspectievennota. Dit proces zouden we dan iedere zittingstermijn van de gemeenteraad willen herhalen. We denken dat de raad daarmee beter in positie wordt gebracht om integrale afwegingen te maken over de ontwikkeling van de begroting. (debatpunt en motie)

Anticiperen moeten we ook als we kijken naar de fysieke wereld om ons heen. Urgente vraagstukken als klimaatverandering, teruggang in biodiversiteit en het opraken van grondstoffen gaan ook de gemeente aan. We kunnen bijdragen op diverse beleidsterreinen: zoals

– toekomstgericht bouwen met veel groen in Parijsch,

– zorgen voor meer duurzame energie en energiebesparing

– of bijvoorbeeld stimuleren van het gebruik van afval als grondstof, aansluitend bij de ondernemersvisie.

Uit de Nationale monitor duurzame gemeenten 2015 (Telos) blijkt dat Culemborg niet goed scoort op biodiversiteit. Dat vraagt om steviger maatregelen.

D66 vindt dat de gemeente zelf het voorbeeld moet geven met ambitieuzer biodiversiteitsbeleid in de openbare ruimte. Maar ook door actief de dialoog op te zoeken met inwoners, bedrijven en andere organisaties. We kunnen steunen op de kennis en ervaring van Thermo Bella en Steunpunt NME.

Inmiddels is het Sociaal Domein niet meer weg te denken uit ons gemeentebeleid; het gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan raakt. Het heeft betrekking op (gezondheids)zorg, welzijn, werk, onderwijs en vrije tijdsbesteding. Sinds de transities heeft dit nieuwe kansen gecreëerd voor onze inwoners, met als vertrekpunt dat deze zelf de regie voeren en de gemeente verantwoordelijk is om vanuit dit vertrekpunt een samenhangend beleid te formuleren voor hulp-, zorg- en dienstverlening. Dat past bij hoe D66 naar mensen en de samenleving kijkt. De regie ligt zoveel mogelijk bij de inwoners en hun sociale netwerk. Niet de professionals, maar de hulpvrager en diens directe sociale netwerk worden daarmee direct eigenaar van een probleem en zijn daardoor in staat om ook op de eigen manier naar oplossingen te zoeken. De gemeente schept de context waardoor dit gemakkelijker kan gaan. Vanuit de gemeente past het ook om zorg te dragen voor vangnetten daar waar mensen of zaken buiten de boot dreigen te vallen. D66 hecht er aan dat sociaal ondernemers in dit veld een belangrijke rol kunnen (blijven) spelen.

Tenslotte

Over twee jaar vieren we het 700 jarig bestaan van onze vrijstad. Laten we net als in het verleden wereldburgers gastvrij ontvangen, of het nu een moslim, jood, christen, humanist, homo, lesbo, transgender of biseksueel is. Laten we iedereen en elkaar met respect tegemoet treden.

Onze motie om eens in de vier jaar de financiële beleidsruimte in beeld te brengen, is met algemene stemmen aangenomen. Dit geldt ook voor de motie waarin het college wordt opgeroepen om binnen de wettelijke termijn van 18 weken bezwaarschriften af te handelen.

 

Gepubliceerd op 18-11-2015 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018